Aktuelnosti
 

    

Održana konstituirajuća sjednica novog saziva Upravnog odbora Udruženja

U ponedjeljak 29. februara 2016. godine u prostorijama sjedišta Udruženja (JU OŠ "Malta") održana je konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo u terminu od 18 do 19:30h.

Dnevni red je obuhvatio verifikaciju izbornih rezultata od 27. januara 2016. godine, izbor rukovodstva Upravnog odbora, usvajanja finansijskog izvještaja za mandatni period 2012-2016 i tekuća pitanja.

Za predsjednika Udruženja je potvrđen Admir Ibričić a zamjenik predsjednika je Mevlida Čavčić. Shodno izbornom rezultatu sa glasanja kandidat za člana Upravnog odbora Asmir Hasičić, koji je dobio najveći broj glasova je jednoglasno potvrđen za predsjednika Upravnog odbora.

Upravni odbor je zatim usvojio finansijski izvještaj za mandatni period 2012-2016, a razgovaralo se i o optimizaciji regulisanja pitanja članarine i drugih izvora finansiranja Udruženja.

Predviđeno je za sljedeću sjednicu usvajanje Poslovnika o radu Upravnog odbora a predsjednik Ibričić će prezentovati program rada predsjednika Udruženja za mandatni period.

Ovom prilikom svim članovima Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo želimo:

......................................

Održan stručni aktiv nastavnika historije KS

Dana 27. januara 2016. godine u prostorijama JU OŠ "Malta" održan je u organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo stručni aktiv nastavnika historije. Osim zanimljivog stručnog predavanja docenta Emira Filipovića sa Filozofskog fakulteta, o najnovijim dostignućima u oblasti istraživanja historije srednjovjekovne Bosne, predsjednica stručnog aktiva za reformu nastave historije Azerina Muminović je upoznala nastavnike historije sa radom komisije za reformu nastave historije u KS. Nakon toga pristupilo se izboru novog rukovodstva Udruženja za mandatni period 2016-2020 godinu.

Rezultati glasanja su sljedeći:

 

  ZA PREDSJEDNIKA UDRUŽENJA:
Ibričić Admir 22
Čavčić Mevlida 21
Jusić Senada 15
Nuhanović Sanida 9

ZA UPRAVNI ODBOR:
Hasičić Asmir 58
Petković Aida 54
Muminović Azerina 47
Hasković Medžid 41
Mrđa Smilja 39
Melunović Snježana 36
Pocrnja Marina 32
Pašić Timka 19
Kurtović Nermina 18
Bašić Elvira 17
Ševa Emir 11
Tahirbegović Amila 1

Upravni odbor u novom sazivu će izvršiti verifikaciju izbornih rezultata na prvoj sjednici planiranoj u februaru 2016. godine.

Što se tiče starog saziva Upravnog odbora i presjedavanja Udruženjem u nastavku se nalazi finansijski izvještaj za period od osnivanja Udruženja 2007. do kraja 2015. godine:

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ RADA UDRUŽENJA NASTAVNIKA HISTORIJE KANTONA SARAJEVO U PERIODU 11.01.2007.-31.12.2015. GODINE

 

                          PRIHODI

Članarina

2007.                                                                  90 čl.                                                                     996,00                                  

2008.                                                                101 čl.                                                                  1103,00

2009.                                                                  80 čl.                                                                     893,00

2010.                                                                  77 čl.                                                                     878,00

2011.                                                                  75 čl.                                                                     845,00

2012.                                                                  71 čl.                                                                     654,00

2013.                                                                  54 čl.                                                                        512,00

2014.                                                                  51 čl.                                                                     472,00

2015.                                                                  48 čl.                                                                     450,00

Ukupno                                                                                                                                          6803,00

Donacije                                    2010. god. član udruženja Rovčanin                                       200,00

I Ukupno prihodi                                                                                                                          7003,00

 

                                                             RASHODI PO GODINAMA

2007.

Obrasci udruženja građana                                                                                                               8,00                                                   

Izrada pečata                                                                                                                                     35,10

Troškovi kopiranja u vezi sa registracijom                                                                                   12,00

Uplatnice za novac                                                                                                                             5,00

Uplata službenom listu za objavljivanje                                                                                       80,00

Taksa za upis u registar + naknada                                                                                             200,00

Izrada članskih legitimacija                                                                                                             69,00

Ukupno rashodi 2007. godina                                                                                                      409,10

 

2008.

Pokretanje web stranice                                                                                                               164,80

Oglasi u ,,Oslobođenju“                                                                                                                  44,00

Izrada članskih legitimacija                                                                                                             17,00

Ukupno rashodi 2008. godina                                                                                                      225,80

 

2009.

Troškovi web stranice                                                                                                                   163,80

Pomoć siromašnim porodicama Srebrenice                                                                             100,00

Ukupno rashodi 2009. godina                                                                                                      263,80

 

2010.

Troškovi web stranice                                                                                                                    164,8

Pokloni članovima udruženja                                                                                                       150,00

Ukupno rashodi 2010. godina                                                                                                      314,80

 

2011.

Troškovi web stranice                                                                                                                   165,30

Pomoć Pedijatrijskoj klinici                                                                                                           100,00

Oglas u ,,Avazu“                                                                                                                                44,00

Ukupno rashodi 2011.godina                                                                                                       309,30

 

 

2012.

Poklon članu udruženja                                                                                                                100,00

Pomoć Mević Adnanu                                                                                                                   206,60

Oglas u ,,Avazu“                                                                                                                                40,00

Troškovi za izradu DVD-a ,,Sarajevo nekad i sad“                                                                       29,70

Obrasci udruženja građana                                                                                                               8,00

Troškovi web stranice                                                                                                                   165,30

Slike za članove udruženja/mirovina                                                                                                                200,00

Cvijeće za članove udruženja/mirovina                                                                                                              30,00

Pomoć bolesnim članovima udruženja                                                                                    1000,00

Kupovina opreme                                                                                                                           400,00

Troškovi za upis u registar + naknada                                                                                        200,00

Ukupno rashodi 2012. godina                                                                                                   2379,60

 

2013.

Pokloni za članove udruženja/mirovina                                                                                                      450,00

Troškovi web stranice                                                                                                                   165,30

Donacija učenicima iz Nove Kasabe                                                                                            100,00

Toner za printer                                                                                                                                64,00

Reprezentacija aktiv                                                                                                                        34,90

Kafe za aktiv                                                                                                                                      21,00

CD/DVD + omoti                                                                                                                                 2,10

Markice za pismo                                                                                                                                3,30

Ukupno rashodi 2013. godina                                                                                                      840,60

 

 

2014.

Troškovi web stranice                                                                                                                   165,30

Donacija učenicima iz Nove Kasabe                                                                                            100,00

Toneri za printer                                                                                                                               70,00      

Poklon za člana udruženja/mirovina                                                                                                              50,00

Toner                                                                                                                                                  22,00

Ukupno rashodi 2014. godina                                                                                                      407,30

 

2015.

Troškovi web stranice                                                                                                                   165,30

Toner za printer                                                                                                                                22,00

Troškovi fotokopiranja                                                                                                                      9,50

Ukupno rashodi 2015. godina                                                                                                      196,80

Naknade za vođenje računa (2007.-2015.)                                                                                190,00

 

II Ukupno rashodi (2007.-2015.)                                                                                               5537,10

III Stanje na računu sa 31.12.2015. (I – II)                                                                               1465,90

......................................................

 

Održan vanredni aktiv Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo

U srijedu 14. oktobra 2015. godine održan je vanredni aktiv Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo u prostorijama Centra za edukaciju sa ciljem izbora članova komisije koja će raditi na reformi nastave historije. Po principu koje je navelo Ministarstvo komisija se sastoji od dva nastavnika iz osnovnih škola (Muminović Azerina iz JU OŠ "Alija Nametak" i Jusić Senada iz JU OŠ "Umihana Čuvidina"), jednog profesora iz srednjih strukovnih škola (Aida Zuko iz Elektrotehničke škole), jednog profesora iz gimnazija (Snježana Melunović iz Gimnazije Obala) te jednog nastavnika iz institucija koje se bave specijalnim odgojem i obrazovanjem (Lejla Dukić, Mjedenica). Na sastanku aktiva je dosadašnji predsjednik Udruženja Hasičić Asmir podnio neopozivu ostavku i prenio ovlasti zastupanja Udruženja na predsjednicu Upravnog odbora Mrđu Smilju, do izborne skupštine koja je zakazana za januar 2016. godine.

.....................................

Pozivnica na stručni skup Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo 24. avgust 2015.

 

Održan stručni skup Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo

U srijedu 28. januara 2015. godine održali smo naš redovni stručni skup Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo. Skup je održan u terminu od 10 do 11:30h u Centru za edukaciju i razvoj nastavnih tehnologija.

Nastavnici historije prvo su imali priliku poslušati prezentaciju OSCE Misije u Bosni i Hercegovini o rezultatima i realizaciji Projekta Historija za budućnost kroz obrazovanje ka pomirenju. U sklopu projekta predviđene su inicijative OSCE-a prema svim nadležnim ministarstvima obrazovanja u Bosni i Hercegovini reforme vezane za NPiP, fond časova, ishode učenja i metapojmove, udžbenike itd.

Kolegica Aleksandra i kolega Goran pri prezentaciji Projekta OSCE Misije u Bosni i Hercegovini

Po drugoj tački dnevnog reda prezentovana je konačna forma Inicijative Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo nadležnom federalnom i kantonalnom ministarstvu obrazovanja oko nadopune NPiP za VIII razred. Dok se ne formira vlast na kantonalnom i federalnom nivou i ova Inicijativa ne bude prosljeđena nadležnim ministrima, pozivaju se članovi Udruženja da daju konačne prijedloge i nadopune Inicijative.

INICIJATIVA UDRUŽENJA NASTAVNIKA HISTORIJE KANTONA SARAJEVO NADLEŽNOM FEDERALNOM I KANTONALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA ZA REFORMU NPIP ZA VIII RAZRED DEVETOGODIŠNJEG OSNOVNOG OBRAZOVANJA (pdf)

Na Stručnom skupu bilo je prisutno 70 nastavnika historije/povijesti iz osnovnih i srednjih škola

Predsjednik Kantonalne predmetne komisije historije/povijesti eksterne mature prezentovao je kvalitativnu i kvantitativnu analizu rezultata eksterne mature učenika IX razreda za školsku 2013/2014 godinu. Nakon toga usljedila je rasprava i sugestije članova vezano za optimizaciju procesa izvođenja eksterne mature za predmet historija/povijest u tekućoj školskoj godini.

Rezultate eksterne mature iz historije/povijesti možete pogledati na power point prezentaciji sa Stručnog skupa.

PREZENTACIJA STRUČNI SKUP UDRUŽENJA 28. JANUAR 2015. GODINE

.......................................................................

Stručni skup Udruženja nastavnika historije januar 2015.

.......................................................................

Održan stručni skup Udruženja

U srijedu 27. avgusta 2014. godine, u terminu 8:30 - 10h, održan je stručni skup Udruženja nastavnika historije u prostorijama Centra za edukaciju. Zahvaljujemo se direktorici Prosvjetno-pedagoškog zavoda, gospođi Dini Borovini, za spremnost da se ubuduće stručni aktivi historije organiziraju u saradnji sa Prosvjetno-pedagoškim zavodom Kantona Sarajevo.

Nakon zasluženog godišnjeg odmora poslušali smo odlično predavanje kolege prof. Leonarda Valente iz metodike nastave historije na temu "Motivacija u nastavnom procesu".

Prezentaciju kolege Valente možete preuzeti klikom na sliku ispod:

Nakon predavanja predsjednik Udruženja, Asmir Hasičić, je predstavio nacrt Inicijative za uvođenje 2. časa historije u VIII razred devetogodišnjeg obrazovanja, koja će biti upućena na nadležno federalno i kantonalno ministarstvo nakon predstojećih izbora i inauguracije novih ministara obrazovanja.

Prezentaciju kolege Hasičića možete preuzeti klikom na sliku ispod:

Svi nastavnici historije pozvani su da svojim prijedlozima, sugestijama i nadopunama doprinesu da konačni tekst ove Inicijative bude sveobuhvatniji i kvalitetniji. Svoje sugestije možete slati na mail Udruženje

udruzenjehistoricara@gmail.com

Po okončanju stručnog skupa prisutni nastavnici dobili su potvrde o stručnom usavršavanju.

.......................................................................

Pozivnica na stručni skup 27. avgust 2014.

.......................................................................

Pozivnica Centrope za nastavnike historije/povijesti Kantona Sarajevo na sudjelovanje u Centropa Summer Academy 2014.

Pozivnica CSA Sarajevo 2014 (pdf)

.......................................................................

Posjeta završnoj svečanosti učenika iz Nove Kasabe

U petak 6. juna 2014. godine posjetili smo završnu svečanost učenika Edukacionog centra iz Nove Kasabe, koja se održala u Srebrenici. Na prigodnoj priredbi učenici su pokazali da su u zadnjih 4 mjeseca, radeći zajedno sa svojim nastavnicima iz Kantona Sarajevo uspjeli da savladaju mnoga znanja i vještine. Kao kolege moramo da odamo priznanje timu koji je radio sa učenicima koji su u obrazovnom sistemu Republike Srpske bili sistematski zapostavljani. Pred njima je bio veliki posao da pokriju sve praznine koje su učenici imali. Sa obzirom da je problem učenika iz Konjević Polja i počeo sa nacionalnom grupom predmeta, od kojih je jedan i historija/povijest, mi smo sa naročitom pažnjom pratili rad i razvoj ovih učenika. Bili smo sa njima kada su tražili svoja prava ispred OHR-a a bili smo sa njima i da podjelimo radost njihovog uspjeha. Učenici su naučili da vole historiju svoje zemlje i, na inicijativu svoje nastavnice historije, sudjelovali su u takmičenju za najbolji historijski esej na temu "Bosanski stećak". Tom prigodom naročite rezultate su postigla dva učenika. Uručili smo tim učenicima prigodne novčane nagrade sa ciljem da nastave i dalje da njeguju znanja iz historije svoje domovine i da shvate da od obrazovanja mogu imati veliku korist u životu. Nagrađeni su učenici: Mediha Muškić iz 7. razreda i Meho Dedić iz 6. razreda. Za još jednog krasnog učenika, Mevludina Avdića, uspjeli smo da iz Sarajeva dopremimo i jedan kompjuter. Učenici su nakon svečanosti uspješno položili završne ispite u OŠ Vladislav Skarić a učenici 9. razreda uspjeli su čak i eksternu maturu da savladaju. Čestitke učenicima i roditeljima te njihovim nastavnicima.

Mediha Muškić

Meho Dedić

Mevludinu kompjuter...

.......................................................................

Prezentacije sa seminara u organizaciji OSCE i Odbora za reformu nastave historije u Bosni i Hercegovini

Preporuke Odbora za reformu nastave historije u Bosni i Hercegovini

Ishodi učenja

Standardi

Priprema

.......................................................................

 

Pozivnica na seminar u organizaciji OSCE i Odbora za reformu nastave historije u Bosni i Hercegovini

.......................................................................

Održan stručni skup Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo

U srijedu 22. januara 2014. godine održan je stručni skup Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo u prostorijama Centra za edukaciju. Stručni skup je otvorio predavač dip. pravnik Jakob Finci sa temom "Pravno-politički izazovi postdejtonske Bosne i Hercegovine sa akcentom na presudu Sejdić i Finci". Nakon predavanja, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo, održana je prezentacija Vodiča eksterna mature za predmet historija u školskoj 2013./2014. školskoj godini. Na kraju skupa ispratili smo i naše umirovljenike.

.......................................................................

Stručni aktiv Udruženja i analiza Vodiča za Historiju eksterne mature 2013/2014

Stručni skup Udruženja biti će održan u srijedu 22. januara 2014. godine u prostorijama Centra za edukaciju. U sklopu skupa biti će provedena i analiza Vodiča za Historiju eksterne mature 2013/2014 u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

.......................................................................

Dostavljen elaborat Komisije za reformu i harmonizaciju nastave historije u srednjim strukovnim školama Ministarstvu za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo

Poštovani,

Predmet ovog elaborata je nezavidan položaj nastavnog predmeta Historija u pojedinim tehničkim i stručnim školama na području Kantona Sarajevo.

Prije svega osnovne informacije koje su dovele do ovakvog stanja.

U Kantonu Sarajevo egzistiraju 24 srednje tehničke i stručne škole,u kojima se učenici obrazuju za nastavna zvanja i zanimanja III i IV stepena obrazovanja.

U 19 srednjih tehničkih i stručnih škola nastavni proces izvodi se prema Nastavnom planu i programu Federacije BiH iz 1994.godine, koji je važeći i obavezujući.

Od školske 2004/2005.godine u šest srednjih tehničkih i stručnih škola:

1.Srednja elektrotehnička škola

2.Elektrotehnička škola za energetiku

3.Srednja škola za okoliš i drvni dizajn

4.Željeznički školski centar

5.Srednja škola poljoprivrede,prehrane,veterine i uslužnih djelatnosti

6.Srednja škola primjenjenih umjetnosti,

došlo je do internih izmjena Nastavnih planova i programa kojim je Historija uklonjena iz redovnog nastavnog plana i programa za drugi (II) razred IV stepena obrazovanja.

Novonastali Nastavni planovi i programi odobravani su pojedinacnim odlukama tadašnjeg ministra MInistarstva za  obrazovanje nauku i mlade. Razlog za takve odluke pravdao se:

1. Planiranom reformom tehnickih i stručnih škola

2. Izmjenjeni Nastavni planovi trebaju obezbjediti jačanje struke,povećenjem broja predmeta i fonda časova iz oblasti stručno-teorijske nastave, a rezultat bi bio obrazovanje kvalitetnijeg kadara u struci.

3.Uvođenjem EU VET programa u pojedine škole takođe se podrazumijevalo ukidanje Historije u korist predmeta stručno-teorijske nastave.

Ovim se zanemarivala činjenica da je Historija predmet iz nacionalne grupe predmeta, tj. predmet od nacionalnog značaja. Nastavni planovi i programi zemalja Evropske unije za koju se mi svi barem deklarativno zalažemo nezamislivi su bez nacionalne historije ovih zemalja. Je li mi možda trebamo da zaboravimo našu slavnu i manje slavnu prošlost? Narod bez historije na kraju postaje i narod bez zemlje. Postavljamo pitanje, želimo li mi to?

Nakom osam godina borbe za očuvanje nastavnog predmeta historije u tehničkim i stručnim školama može se zaključiti:

1. Planirana i najavljivana reforma srednjih tehničkih i  stručnih škola u Kantonu Sarajevo nikad nije provedena.

2. Navedene škole koje su izvršile izmjene Nastavnih planova, učinile su to bez konsultacija sa stručnim licima koji dolaze iz Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo ili Ministarstva obrazovanja kao niti sa profesorima sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, sa odsjeka za Historiju.

Nastavne planove osmislili su Stručni aktivi nastavnika stručno-teorijske nastave bez učešća drugih stručnih aktiva unutar škole, vodeći se činjenicom da će povećanje broja stručnih predmeta obezbjediti povećanje nivoa praktičnog znanja kod učenika, ne vodeći računa o važnosti samih nastavnih sadržaja. Kod njih stara latinska izreka „Historia est magistra vitae“ nije igrala nikakvu ulogu.

Vrijeme je pokazalo da pomenute škole nisu, ne značajno, nego nikako poboljšale svoj opći uspjeh niti se povećao broj učenika koji žele nastaviti svoje obrazovanje u struci.

Najbolji pokazatelj ove tvrdnje su godišnji Izvještaji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade o općem uspjehu učenika na nivou Kantona Sarajevo, gdje većina pomenutih škola zauzima najslabija mjesta.

3. Škole koje su prihvatile EU VET program, takođe su zanemarile činjenicu da Program sadrži grupu opće-obrazovnih predmeta u kojem su za historiju predviđena 4 modula koji bi bili izučavani  dvije nastavne godine. Historija sa 4 modula zadaržana je samo u 1. razredu a dok su drugi općeobrazovni predmeti adekvatno raspoređeni.

Epilog izbacivanja premeta Historija iz nastavnog plana i programa za drugi (II) razred bio je sa više strana negativan. Historija je ostavljena da se izučava samo u prvom (I) razredu sa dva sata sedmično. Ono što je direktna posljedica mijenjanja nastavnog plana i programa na svoju ruku je činjenica da nije napravljen novi nastavni plan i program za predmet Historija, koji bi trebao zamijeniti dotadašnji, niti je napravljen udžbenik koji bi pratio ove promjene, te su iz svih ovih razloga nastavnici koji rade u ovim školama dovedeni u jednu nezavidnu situaciju, nemaju nastavni plan, nemaju udžbenike. Postavilo se pitanje kako održati nastavu ako nemaju ni jedno ni drugo.

Interno se došlo do dogovora da učenici u ovim školama slušaju gradivo vezano za našu zemlju, tj. historiju Bosne i Hercegovine od antike do 1992.godine i obnavljanja državnosti naše zemlje. Ovaj nastavni plan je rezultat internog dogovora, stručne savjetnice iz PPZ-a, gđe. Baraković Mirsade i profesora koji su radili u tim školama. On naravno nikada nije proglašen zvaničnim od strane zvaničnih institucija zaduženih za obrazovanje. Naravno ovaj nastavni plan nije prošao nikada, nije napravljen ni udžbenik koji bi pratio ovaj nastavni plan. Nastavnici su onda došli u situaciju da su svjesno počeli kršiti zakon o autorskim pravima kopiranjem sadržaja iz drugih udžbenika. Izučavanje historijskih sadržaja vezanih za prostore naše zemlje, odvojeno od historijskih perioda opće historije, dovodi učenike u nedoumice i zbunjenost jer ne mogu da prate kontinuitet historijskih zbivanja u svijetu u koji se uklapa i historija Bosne i Hercegovine.

Sagledavajući cjelokupni proces obrazovanja u srednjim tehničkim i stručnim školama može se primjetiti da učenici tokom obrazovanja u kontinuitetu stiču znanja i vještine iz općeobrazovnih odnosno  društvenih nauka; u prvom (I) i drugom (II) razredu izučavaju Historiju, u trećem (III) Građansko obrazovanje /Demokratiju i ljudska prava a u četvrtom (IV) Sociologiju.

Ovaj kontinuitet je narušen u pomenutih šest škola koje su predmet ovog elaborata.

Na kraju, ali svakako ne najmanje važna jeste činjenica koja se na žalost ovdje zaboravila,

-       Historija je nastavni predmet koji spada u grupu nacionalnih predmeta, tj. predmeta od nacionalnog značaja. Historija je predmet koji kod učenika treba da razvije ljubav prema domovini, razvije osječaj o pripadnosti i slično.

-       Još davno je veliki političar Ciceron kazao: Historia est magistra vitae, Historia est lux veritatis (Historija je učiteljica života i svjetlo istine!)Mi  ćemo na kraju samo dodati neka tako i ostane.

Nadamo se da će Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo izvršiti potrebne intervencije u pogledu navedenih škola, te statusa predmeta Historija u istim, u interesu jednakih odgojno-obrazovnih uslova za sve učenike koji pohađaju srednje strukovne škole u Kantonu Sarajevo.

 Članovi komisije za reformu i harmonizaciju nastave Historije u srednjim strukovnim školama:

Zuko Aida, prof., Admir Ibričić, prof., Asmir Demir, prof.

.......................................................................

Pomoć djeci Konjević Polja

Predstavnici Udruženja posjetili su 8. novembra 2013. godine djecu i roditelje iz Konjević Polja koji protestuju zbog kršenja osnovnih ljudskih i dječijih prava ispred zgrade OHR-a već 40 dana. Tom prilikom su djeci uručeni pokloni u vidu slatikiša, voća i sokova. Više o tome možete pročitati na linku Federalna.ba portala ispod:

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/79885/preporod-150-sati-za-rjesenje-problema

.......................................................................

Održan Stručni skup Udruženja

Stručni skup Udruženja nastavnika historije Kantona sarajevo održan je kao i planirano 29. avgusta 2013. godine u prostorijama Osnovne škole "Malta". Skupu je prisustvovalo 70 nastavnika, prisutne je pozdravio predsjednik Udruženja a zatim smo ispratili 9 penzionera uz prigodne poklone.

Nakon ispraćaja predavanje na temu "Obrazovanje o genocidu" održao je magistar Amir Duranović. Predavanje je obogatilo prisutne nastavnike u pogledu metoda predavanja ove tematike po NPiP za 9. razred osnovnih škola.

Power point prezentaciju na ovu temu možete preuzeti na linku ispod:

OBRAZOVANJE O GENOCIDU

.......................................................................

Stručni skup Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo

29. avgusta 2013. godine

Predstavnici Udruženja na seminaru u Skoplju

Predstavnici Udruženja prisustvovali su seminaru u Skoplju posvećenom holokaustu i proučavanju historije holokausta na prostoru jugoistočne Evrope. Seminar je održan 11. i 12. maja u Memorijalnom muzeju holokausta u Skoplju. Seminaru je prisustvovalo 75 nastavnika Historije, Demokratije, Engleskog jezika, Etike iz Makedonije, Slovenije, Srbije, Austrije i Bosne i Hercegovine. Predstavnici Bosne i Hercegovine bili su članovi Udruženja: Hasim Baždar, Suad Potur i Hasičić Asmir.

Seminar je održan na engleskom, makedonskom, srpskom i bosanskom jeziku

Izuzev predavanja ne temu holokausta, nastavnici su imali priliku da pogledaju brojne kratke dokumentarne filmove u produkciji Centrope a koji predstavljaju digitalne zapise historije holokausta na prostoru jugoistočne Evrope. Na seminaru su održane i brojne radionice sa ciljem primjene istih filmova u nastavnom procesu i smjernicama kako da nastavnici sa učenicima proizvode vlastite filmove u domeni tematike holokausta. Sudionici seminara su pogledali i panoe izložene u Memorijalnom muzeju holokausta koji daju jezgrovit pregled historije jevrejskog naroda sa akcentom na period holokausta i historije nakon holokausta. Brojni multimedijalni sadržaji i historijki izvori o temi holokausta nalaze se na web stranici Centrope:

http://www.centropa.org/

Predstavnik Centrope, Edward Serotta prezentuje panoe (Balkanske kronike) sudionicima seminara

Posebnu pažnju našem timu pobudio je prikazani film o Sarajevu u ratu: Preživjeti u Sarajevu: Prijateljstvo za vrijeme rata. Priča je fokusirana na napore Jevreja, okupljenih oko La Benevolencije, da pomognu svim stanovnicima grada pod opsadom, bez obzira na vjeru i naciju. Film predstavlja prvoklasan nastavni materijal i preporučujemo nastavnicima da isti upotrijebe u nastavi, jer istovremeno imaju priliku da multimedijalno prezentuju sadržaje iz rata te ostvare brojnim ciljevima nastave, posebno odgojnim ciljevima i razvijanju tolerancije.

Link za pregled i preuzimanje filma o Sarajevu na Bosanskom jeziku:

http://www.centropa.org/centropa-cinema/survival-sarajevo-friendship-time-war?language=bs

Izuzev aktivnosti vezanih za održavanje seminara predstavnici Udruženja su ostvarili brojne kontakte sa pojedincima i udruženjima iz regiona. Poseban značaj je u tome što je Udruženje uključilo i našu zemlju u regionale tokove istraživanja i edukacije o tematici holokausta.

.......................................................................

Održan redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja

U četvrtak 25. aprila 2013. godine održan je redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo u prostorijama OŠ "Malta". Sastanku su prisustvovali svi članovi, izuzev opravdano odustnih (Arna Daguda - Torlaković i Mrđa Smilja). Izuzev predsjednika i potpredsjednice sastanku je prisustvovala i stručna savjetnica prof. Mirsada Baraković, kao počasni član, te sekretar Samir Hajrulahović. Sastanak je trajao od 19 do 20: 15h sa predloženim dnevnim redom:

1. Analiza i realizacija Protokola o saradnji Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

2. Status predmeta Društvo u 5. razredima osnovnih škola

3. Prijedlog reforme i harmonizacije nastave historije u srednjim strukovnim školama

4. Pripremne radnje za Stručni skup Udruženja u avgustu 2013. godine

5. Tekuća pitanja

Pod tačkom broj 1. konstatovano je zadovoljstvo postignutim sporazumom između Ministarstva i Udruženja i raspravljalo se na koje sve moguće načine Udruženje može da iskoristi novonastalu situaciju u interesu nastave historije. Jedna od prvih inicijativa jeste pokretanje službenih pregovora sa Ministarstvom o drugom času historije u 8. razredima devetogodišnjeg obrazovanja. Ranije smo od resornog ministra prof. dr. Damira Marjanovića dobili verbalnu podršku za drugi čas u 8. razredu. Za pomenutu aktivnost potrebno je imenovati tročlanu komisiju koja će sakupiti sve relevantne podatke, studije i ankete i predložiti Ministarstvu intervenciju u pogledu Nastavnog plana i programa za 8. razred devetogodišnjeg obrazovanja, bilo kao inicijativu upućenu federalnom nivou ili kao internu odluku na kantonalnom nivou. Na taj način bi se olakašalo kako nastavnicima, tako i učenicima i konačno krenulo ka harmonizaciji i ujednačavanju nastave historije u svim kantonima, entitetima i na državnom nivou.

Predsjednik je obavijestio članove Upravnog odobra o daljnjim koracima koji se planiraju u saradnji sa Odsjekom za historiju Filozofskog fakulteta i Akademijom nauka i umjetnosti BiH u pogledu formiranja udruženje historičara na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, čime bi se proširio omjer djelovanja i stvorila šira fronta u pogledu borbe za interese nastave historije. U narednom periodu Udruženje će uputiti novi dopis federalnom ministru sa ponudom za saradnju, sličnu saradnji kakva je već ostvarena na kantonalnom nivou, tu inicijativu će podržati i katedra za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. 

Pod tačkom 2. Upravni odbor je raspravljao o statusu predmeta Društvo u 5. razredima devetogodišnjeg obrazovanja. Donešena je odluka da Udruženje podržava postojeći profil predavača predmeta Društvo kao i stručnu spremu predviđenu zakonom i NPiP. Isti profil i stručna sprema je utvrđena za mandata ministra Safeta Keše i Udruženje će motriti situaciju i suprostaviti se pokušajima promjena po ovom pitanju. Udruženje smatra da je najbolje rješenje aktuelno rješenje po kome škole interno, u skladu sa vlastitim kadrovskim potrebama, rješavaju pitanje predavača predmeta Društvo. Predložena je inicijativa da se vrate u nastavu predmeta Društvo izbačene nastavne cjeline iz domena historije, što je zabilježeno samo u Kantonu Sarajevo.

Pod tačkom 3. Upravni odbor je imenovao tročlanu komisiju u pogledu ranije pokrenute inicijative za reformu i harmonizaciju nastave historije u srednjim strukovnim školama. Tročlanu komisiju čine: predsjednica komisije Aida Zukote članovi Admir Ibričić i Asmir Demir. Zadatak komisije je da sazove skup i javnu raspravu profesora historije, koji predaju u srednjim strukovnim školama i da na osnovu iste sastave opsežnu analizu i daju konkretne prijedloge vezane za nastavu historije u srednjim strukovnim školama. Iste će Udruženje službenim putem proslijediti Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Inicijativa bi trebala obuhvatati prijedlog ujednačenog NPiP, broj časova i rješenje udžbeničkog haousa koji vlada u ovim školama po pitanju predmeta historija.

Pod tačkom 4. predsjednik Udruženja je dogovorio sa članovima Upravnog odbora korake ka spremanju avgustovskog stručnog skupa Udruženja. Dogovoren je profil predavača, broj predavanja i organizacija skupa. Udruženje će pokrenuti i proceduru da se stručni skupovi Udruženja integrišu u službena stručna usavršavanja i aktive koje propisuje Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. 

Pod tekućim pitanjima određena je delegacija koja će u Skoplju 11. i 12. maja 2013. godine predstavljati Udruženje i Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo na seminaru posvećenom obilježavanju sjećanja na holokaust. Seminar je, u organizaciji Centropa i Balkan trust for democracy, podržalo Ministarstvo u  a istom će prisustvovati Asmir Hasičić, Hasim Baždar i Suad Potur.

Potpredsjednica Selma Ćerimagić obavijestila je Upravni odbor da je ostvarila kontakt sa Institutom za istoriju i dobila za Udruženje primjerke Zbornika radova Instituta (Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi i Spomenica Ibrahima Karabegovića). Udruženje se pismenim putem zahvalilo direktoru Instituta prof. dr. Husniji Kamberoviću, a u skorije vrijeme biti će dogovorena i službena saradnja u obostranu korist, a prije svega na obezbjeđivanji određene količine Priloga u izdanju Instituta za potrebe nastavnika historije.  

Upravni odbor je ovlastio sekretara Udruženja Samira Hajrulahovića da u narednom periodu kontaktira članove koji zaostaju sa plaćanjem članarine i dogovori sa njima načine oko izmirenja zaostale članarine.

Istovremeno je, uz zasjedanje Upravnog odbora, zasjedao i Nadzorni odbor Udruženja u punom kapacitetu i pri tome su izvršili uvid u finansijsko poslovanje Udruženja te omjer prihoda i rashoda od osnivanja Udruženja da danas.

.......................................................................

 

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE I UDRUŽENJA NASTAVNIKA HISTORIJE KANTONA SARAJEVO

Nakon što smo 7. januara 2013. godine podnijeli inicijativu resornom ministru prof. dr. Damiru Marjanoviću o sklapanju saradnje između Ministarstva i Udruženja, 29. marta  Protokol o saradnji je potpisan. Udruženje nastavnika historije Kantona Sarajevo je ovim činom preuzelo pravo i obavezu da provodi kontinuiranu analizu, reformu i unaprijeđenje nastave historije u Kantonu Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade.

TEKST PROTOKOLA O SARADNJI (PDF)

.......................................................................

Inicijativa za harmonizaciju nastave historije u srednjim strukovnim školama

U četvrtak 31. januara 2013. godine uputili smo dopis na srednje strukovne škole i profesore koji predaju historiju u istim školama, da se aktivno uključe u proces harmonizacije nastave historije u srednjim strukovnim školama. Također bi ovom aktivnošću bila obuhvaćena i udžbenička politika, formiranje zajedničke jezgre Nastavnih planova i programa te zastupljeni broj časova. Važno je da se svi profesori uključe tako da na Kantonalno ministarstvo obrazovanja možemo da uputimo što sistematičniju i sveobuhvatniju inicijativu.

Dopis srednje strukovne škole (pdf)

.......................................................................

Članak iz Dnevnog Avaza o zabrinjavajućem statusu predmeta historija u Federaciji Bosne i Hercegovine

U srijedu 30. januara 2013. godine u "Dnevnom Avazu" je izašao članak o položaju predmeta historija u školama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naslov ima senzacionalistički karakter u duhu novinarstva na ovim prostorima, prije svega jer je jednostrano prikazan. Činjenica je da nedostatak nastave historije u VI i VIII razredima pogađa sve učenike podjednako. Međutim, sadržaj članka pogađa bit onoga za što se Udruženje nastavnika historije bori, a to je jednaka zastupljenost historije u svim školama u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini.

Članak možete pročitati i na webu:

http://www.avaz.ba/vijesti/teme/zasto-se-krije-historija-od-bosnjacke-djece

.......................................................................

Održan Stručni skup Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo

U srijedu 23. januara 2013. godine u prostorijama OŠ "Malta" održan je Stručni skup Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo. Skupu je prisustvovalo 52 nastavnika historije. Skup je pozdravnom rječi otvorio predsjednik Udruženja i najavio stručno predavanje na temu "Kako predavati historiju Bosne i Hercegovine u ratnom i poslijeratnom periodu (1992-2000)" a predavač ja bio prof. dr Zijad Šehić ispred Odsjeka historija Filozofskog fakulteta u Sarajevu.

Prisutni nastavnici su mogli od profesora Šehića da dobiju smjernice u pogledu način korištenja izvora iz ovoga perioda. Prof. dr. Šehić je istakao da su nastavnicima na raspolaganju brojni validni međunarodni izvori o ratu u Bosni i Hercegovini poput 70 UN-ovih deklaracija vezanih za Bosnu i Hercegovinu u ovom periodu ili izvora koje je objavio Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu. Nakon predavanja nastavnici su postavljali brojna pitanja u vezi teme.

Nakon interesantnog predavanja predsjednik Udruženja je upoznao prisutne članove sa napretkom u pogledu borbe za satatus predmeta historija i ostvarenim i planiranim aktivnostima Udruženja u odnosu na zadnji stručni aktiv koji je održan u junu mjesecu 2012. godine.

.......................................................................

Ministarstvu obrazovanja,nauke i mladih Kantona Sarajevo dostavljen prijedlog Protokola o saradnji sa Udruženjem nastavnika historije Kantona Sarajevo

Kako smo prethodno dogovorili na sastanku sa resornim ministrom prof. dr. Damirom Marjanovićem, dostavili smo Ministarstvu prijedlog Protokola o saradnji Ministarstva i Udruženja. Prijedlog će prvo razmotriti pravna služba Ministarstva. Ako ne bude pravnih prepreka Protokol će označiti novu stranicu konstruktivne saradnje Ministarstva i Udruženja u interesu nastave historije u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

 Prijedlog Protokola o saradnji Ministarstva i Udruženja (pdf)

.......................................................................

Stručni skup nastavnika historije

Pozivnica (pdf) pdf

.......................................................................

Sastanak predstavnika Udruženja sa resornim ministrom gosp. Damirom Marjanovićem

U petak 4. januara 2013. godine održan je sastanak predstavnika Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo sa resornim ministrom gosp. Damirom Marjanovićem. Udruženje su predstavljali Mrđa Smilja (predsjednica Upravnog odbora), prof. Zijad Šehić (predstavnik odsjeka historija Filozofskog fakulteta), Samir Hajrulahović (sekretar) i Asmir Hasičić (predsjednik). Sastanak je protekao u pozitivnoj atmosferi od 13 do 14 h. Predsjednik Udruženja je ukratko ministra upoznao sa svrhom i ciljevima Udruženja te ponudio saradnju Ministrastvu u pogledu zajedničkih djelatnosti u interesu nastave historije u Kantonu Sarajevo. To se prije svega odnosi na konsultovanje Ministrastva i Udruženja o svim budućim reformama i promjenama koje se tiču predmeta historija, te procesu preuzimanja i izvođenja raznih aktivnosti od strane Udruženja poput stručnog usavršavanja nastavnika historije, hospitacijama studenata historije, polaganju stručnih ispita nastavnika-pripravnika. U vezi ovih aktivnosti dogovoreno je da se u skorije vrijeme sastavi jedan Protokol o saradnji kojeg bi, nakon usaglašavanja, potpisali Udruženje i Ministarstvo.

Osim o budućoj saradnji bilo je govora i o problematici koja pogađa nastavu historije u Kantonu Sarajevo. Mrđa Smilja je upoznala ministra sa problematikom u osnovnim školama, posebno sa poteškoćama u izvođenju nastave zbog preobimnih NPiP. Posebna pažnja se posvetila gradivu historije 8. razreda. Predloženo je da se u 8. razrede vrate 2 časa sedmično historije da bi se olakšalo učenicima. Ministar Marjanović ovaj zahtjev smatra potpuno opravdanim i izjavio je da će ovaj zahtjev podržati u narednim analizama i reformama devetogodišnjeg obrazovanja. Samir Hajrulahović upoznao je ministra sa stanjem historije u gimnazijama a Asmir Hasičić sa stanjem predmeta u srednjim strukovnim školama. Prema izvještaju kojeg je podnijela kolegica Aida Zuko predsjednik Udruženja predstavio je ministru anarhiju, koja u pogledu predmeta historija vlada u strukovnim školama.  Profesor Zijad Šehić upoznao je ministra sa udžbeničkom problematikom te stručnim skupom kojeg je odsjek prošle godine organizirao sa ciljem poboljšanja stanja nastave historije. Tom prilikom ministru su uručeni i Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Knjiga XVI/2) koji sadrže sve članke sa pomenutog stručnog skupa. Posebna pažnja je ministru skrenuta na 10 tačaka ili zaključaka skupa. Mrđa Smilja je ministru uručila i dodatni nastavni materijal vezan za historiju svakodnevnice u ratu u Bosni i Hercegovini 1992-1995, kojeg su radili autori iz cijele Bosne i Hercegovine, među kojima i članovi Udruženja (Leonard Valenta i Mrđa Smilja) u saradnji sa instituom iz Braunšvajga. Ministru se ovaj nastavni materijal jako dopao pa je dat prijedlog da se isti uvrsti u nastavni proces, pogotovo zbog osjetljivosti tematike pri izvođenju nastave u 9. rezredu a koja tretira ratni i poslijeratni period.

Predstavnici Udruženja pri ugodnom i konstruktivnom razgovoru sa ministrom Marjanovićem

Razgovaralo se i o eksternoj maturi, stručnom usavršavanju nastavnika, udžbeničkoj politici, pozitivnoj afirmaciji historije u društvu i značaju kojeg nastavni predmet historija može izvršiti u poslijeratnom bosanskohercegovačkom društvu. Ministar Marjanović je istakao zadovoljstvo što sada poznaje strukturu kojoj se može obratiti u pogledu nastave historije te pozvao Udruženje da kontinuirano vrše pozitivan pritisak na Ministrastvo radi uspjeha reformi. Na kraju sastanka predsjednik je ministru uručio dva primjerka DVD-a "Sarajevo nekad i sad" i ukratko upoznao ministra sa ovim projektom, kojeg svojedobno Ministrastvo nije podržalo ali je zalaganjem nastavnika i učenika projekt ipak zaživio. Udurženje će nastaviti dalje sa radom i saradnjom sa Ministarstvom, naredna aktivnost je realizacija stručnog skupa krajem januara, o kojem će škole i nastavnici biti službeno obaviješteni. Predsjednik Udruženja je pozvao ministra Marjanovića da svojim prisustvom i govorom počasti nastavnike na skorašnjem skupu.

.......................................................................

Održan sastanak Upravnog odbora Udruženja

U utorak, 18. decembra 2012. godine, u terminu od 19h do 20:40 h održan je redovni sastanak Upravnog odbora Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo u prostorijama OŠ "Malta". Sastanku su prisustvovali svi članovi Upravnog odbora, izuzev Arne Dagude-Torlaković. Sastanku je prisustvovala i stručna savjetnica Mirsada Baraković. Članovi Upravnog odbora su jednoglasno izabrali Mrđu Smilju za predsjednicu Upravnog odbora Udruženja.

Predloženi dnevni red sastanka bio je:

1. Analiza rada Udruženja u tekućoj 2012. godini
2. Prijedlog Godišnjeg plana rada Udruženja za 2013. godinu
3. Finansijski izvještaj
4. Organizacija stručnog skupa Udruženja u januaru 2013. godine
5. Tekuća pitanja

Sekretar Udruženja Samir Hajrulahović upoznao je prisutne o finansijskom stanju Udruženja, te prihodima i rashodima u tekućoj 2012. godini. Upravni odbor je odmah razmotrio i pitanje članarine. Budući da je utvrđeno da određeni broj članova nije izmirio članarinu za potekli period ostavljena je mogućnost da se iste izmire na stručnom skupu koji će biti održan u januaru 2013. godine. Podsjećamo da se, prema  novom Statutu Udruženja, neplaćanje članarine  toleriše u toku 2 godine. Svi članovi koji žele da izmire svoja dugovanja po pitanju članarine mogu to učiniti kod sekretara, čiji se broj telefona nalazi u linku Kontakt.

Član Upravnog odobra Nermin Imamović upoznao je prisutne o rezultatima razgovora sa predstavnicima odsjeka historija, Filozofskog fakulteta. Razgovor je obavljen u oktobru mjesecu i ispred Udruženja su prisustovali predsjednik, sekretar i član Upravnog odobra. Ispred odsjeka su bili prof. Esad Kurtović. prof. Zijad Šehić, prof. Edin Radušić te asistenti Emir Filipović i Amir Duranović. Dogovorena je zajednička saradnja i nastup u borbi za reafirmaciju historije, kao i saradnja po svim drugim pitanjima koja su od općeg interesa za status historijske nauke u našem društvu.

Predsjednik je prisutne upoznao sa procedurama oko prijave novoga Statuta, uprave i zastupanja Udruženja. Procedura je privedena kraju i čekaju se još riješenja Ministarstva pravde Kantona Sarajevo.

Predsjednik je istakao da federalni ministar obrazovanja nije odgovorilo na dva dopisa  Udruženja za razgovor o statusnim pitanjima. Sa druge strane kantonalni ministar gosp. Damir Marijanović je u rekordnih 5 minuta, istog 17 decembra 2012. godine kada je predata na protokol Ministarstva molba, odgovorio elektronskim putem da će rado da primi predstavnike Udruženja. Već sutradan sekretar ministra je zakazao termin za srijedu 26. decembra u 15h. Iz ove efikasnosti bi i Federalno ministarstvo obrazovanja moglo izvući neku mudrost.

Udruženje je ostvarilo i zamijećenu javnu djelatnost u tekućoj godini, izuzev dva gostovanja uživo u Kantonalnoj televiziji, povodom Dana nezavisnosti i Dana državnosti, Udruženje je distribuiralo besplatno primjerke DVD-a "Sarajevo nekad i sad" u sve osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo. Također je pokrenuta nova web stranica posvećena razmjeni nastavnih materijala: www.historija-online.freehostingcloud.com. Zaključeno je da članstvo treba da ažurnije dostavlja kvalitetne nastavne materijale, da bi se isti postavili na novu web stranicu i time proširila baza online nastavnih materijala a uskoro i učenja na daljinu, što je Vlada Kantona Sarajevo planirala da se provede u narednih 5 godina u sklopu Strategije informatizacije osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Prisutne je predsjednik upoznao o formiranju Arhiva Udruženja te planiranim aktivnostima izrade jedinstvene baze podataka Udruženja. O tim aktivnostima biti će više govora na stručnom skupu  u januaru 2013. godine. Podsjećamo da se planirani stručni skup ne odnosi samo na članove Udruženja, svi nastavnici historije su pozvani da prisustvuju skupu, koji planira uzeti okvire budućih stručnih usavršavanja preko Udruženja.

Pod tekućim pitanjima raspravljalo se o potrebi većeg angažmana Udruženja u pogledu borbe za institucije od kulturno-historijskog značaja, poput naših muzeja. U vezi toga dogovoreni su konkretni potezi, koji će biti predloženi odsjeku historije Filozofskog fakulteta te upravama ugroženih institucija. Također se razgovaralo o eksternoj maturi, o čemu će Udruženje više informacija dobiti u razgovoru sa resornim ministrom. Raspravljalo se i o haosu koji vlada u srednjim školama u pogledu udžbeničke politike i nedovoljno definisanih Nastavnih planova i programa. Udruženje planira da zastupa interese nastavnika historije i u pogledu predmeta Društvo u 5. razredima osnovnih škola, kojeg prema NPiP mogu da predaju nastavnici historije, ali se u pojedinim školama negira ta mogućnost.

Zaključeno je da iz Godišnjeg programa rada Udruženja za 2012. godinu je realizirano i više od planiranoga, jedina nerealizirana stavka bili su  izleti, no za izlete ćemo lahko. Pred nama je borba za pozitivnu reafirmaciju historije u društvu i državi. Neće biti lahko i svaki dobrovoljac u toj borbi sa idejama i konkretnim prijedlozima je i više nege dobrodošao.

Predsjednik Udruženja

Asmir Hasičić

 

.......................................................................

Molba kantonalnom ministru obrazovanja gosp. Damiru Marjanoviću za razgovor o statusnim pitanjima predmeta Historija

Dana 17. decembra 2012. godine na protokol kantonalnog Ministarstva obrazovanja dostavili smo molbu za razgovor sa resornim ministrom gosp. Damirom Marjanovićem o statusnim pitanjima predmeta Historija u Kantonu Sarajevo.

.......................................................................

Gostovanje predstavnika Udruženja na Kantonalnoj televiziji (TVSA) povodom Dana državnosti

U nedjelju 25. novembra 2012. godine, u specijalnom programu uživo TVSA povodom Dana državnosti, gostovali su predstavnici Udruženja Mrđa Smilja i Hasičić Asmir. Povod gostovanju, izuzev historijskog značaja Dana državnosti bila je i daljnja javna promocija rada Udruženja. Govorilo se o udžbeničkoj politici, zastupljenosti događaja od značaja za državu u udžbenicima, ulozi nastavnika historije u procesu razvijanja domoljublja kod učenika, problemima zatvaranja institucija od kulturno-historijskog značaja, stručnom usavršavanju nastavnika historije te o ostvarenoj saradnji sa odsjekom historije pri Filozofskom fakultetu u Sarajevu.

Ovom prilikom promovisan je i DVD projekt "Sarajevo nekad i sad". Konačna verzija DVD-a ima i izbornik scena u slučaju da se želi gledati samo određeni historijski period iz prošlosti Sarajeva. Javnost je ovim putem obaviještena da će pomenuti DVD-ovi biti, nakon Dana državnosti, besplatno podjeljeni u sve osnovne i srednje škole Kantona Sarajevo kao prvoklasan nastavni materijal. DVD-ovi će biti distribuirani preko općinskih koordinatora Udruženja. Sve škole na nivou Kantona obavještene su službenim dopisom 22. novembra o distribuciji DVD-a. Primjerci DVD-a dostavljeni su i odsjeku historije Filozofskog fakulteta. 

.......................................................................

Novi dopis Federalnom ministarstvu obrazovanja

U četvrtak 30. avgusta 2012. godine uputili smo drugi dopis za federalnog ministra obrazovanja gosp. Damira Mašića, nakon što na prvi dopis nismo dobili odgovor. Isti dopis smo poslali i na dvije mail adrese Federalnog ministarstva obrazovanja. Nadamo se da će ovoga puta naša molba naići na odziv, i da će se o sudbini nastavnog predmeta historija/povijest u Federaciji Bosne i Hercegovine razgovarati sa relevantnim faktorima uključenima u nastavni proces.

.......................................................................

Održan Stručni aktiv i Skupština Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo

U subotu 9. juna 2012. godine u prostorijama Osnovne škole "Malta" održan je Stručni aktiv nastavnika historije kao i Skupština Udruženja sa trajanjem od 10h do 11:30 h. Osnovna škola "Malta" je od januara 2012. godine i službena adresa Udruženja, pa se ovom prilikom zahvaljujemo direktoru škole gosp. Vjekoslavu Brezaru na svemu što je učinio i čini za Udruženje nastavnika historije Kantona Sarajevo.

Stručna savjetnica prof. Mirsada Baraković je u sklopu prve tačke dnevnog reda, Analiza nastavnih planova i programa, kratko upoznala prisutne nastavnike o realizaciji NPiP u školama, sa obzirom na nadoknade subotama koje su vršene zbog elementarne nepogode uzrokovane snijegom u februaru mjesecu ove godine.

Sekretar Udruženja Samir Hajrulahović je kratko upoznao prisutne članove Udruženja sa naporima oko izmjena Statuta, glavnim izmjenama i daljnjom pravnom procedurom oko prijave novog Statuta, članstva Upravnog odbora i organa rukovođenja Udruženjem. Skupština Udruženja je izmjene novog Statuta usvojila jednoglasno, čime je Statut službeno stupio na snagu 9. juna 2012. godine.

Predsjednik Udruženja Asmir Hasičić je prisutne članove upoznao sa aktivnostima Upravnog odbora i rukovodstva Udruženja u pogledu zastupljenosti predmeta historija/povijest u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo:

1. Radna grupa Udruženja 13. aprila 2012. godine uputila je preporuke Odboru za reformu nastave historije u Bosni i Hercegovini o statusnim pitanjima nastave historije. Navedene dopise i dokumente možete preuzeti u linkovima ispod:

Po 2 časa sedmično u svim razredima osnovnih škola, 3 časa sedmično u gimnazijama i više časova historije u srednjim strukovnim školama.

Podržali smo napore da se izradi zajednička jezgre NPiP predmeta Historija/Povijest na nivou cijele zemlje.

Dali smo preporuke oko uređenja udžbeničke politike u kontekstu prilagođenosti NPiP-ima, predložili rješavanje komplicirane situacije sa udžbenicima u srednjim školama (gdje se u jednoj godini moraju i po tri udžbenika koristiti), preporuke za obuku studenata historije.

2. Na protokol Federalnog ministarstva obrazovanja podnijeli smo molbu za razgovor sa resornim ministrom 21. maja 2012. godine. Razgovor sa ministrom trebao bi obuhvatiti između ostalog i sliedeća pitanja:

 

Jednaka zastupljenost predmeta Historija/Povijest na nivou cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Status predmeta Historija/Povijest u planiranoj maturi za učenike devetogodišnjeg obrazovanja.

 

Nastavne norme od 21 čas sedmično

 

4. Predsjednik je upoznao članstvo da je projekt "Sarajevo nekad i sad" dobio svoj konačni okvir sa izlaskom službene DVD edicije i prezentovao kadrove iz DVD-a koji će biti ponuđen svim odgojno-obrazovnim institucijama, bibliotekama i medijima kao odličan edukativni materijal koji obuhvaća kompletnu prošlost Sarajeva u 38 minuta trajanja filma.

Kadrovi promotivnog DVD izdanja "Sarajevo nekad i sad"

 

 

5. Predsjednik Udruženja je obavijestio članstvo i o željama Filozofskog fakulteta u Sarajevu, odsjeka za historiju, da ostvari bližu saradnju sa Udruženjem. Članovima je prof. dr. Esad Kurtović obezbjedio 70 primjeraka Godišnjaka Filozofskog fakulteta, u kojem su i članci vezani za aktivnosti koje su prošle godine održane na Filozofskom fakultetu o statusu predmeta historija/povijest na kantonalnim, entitetskim i na državnom nivou. Sam Godišnjak je posvećen uspomeni na prof. dr. Ilijasa Hadžibegovića.

 

Na kraju Skupštine svečano smo ispratili našu savjetnicu prof. Mirsadu Baraković u mirovinu i zahvalili se na svemu što je učinila za nas, na savjetima i pomoći i obavezali se na daljnju saradnju i međusobnu pomoć.

.......................................................................

Dopis federalnom resornom ministru obrazovanja o početku dijaloga o zastupljenosti nastave historije u osnovnim i srednjim školama u Federaciji Bosne i Hercegovine

U utorak,  22. maja 2012. godine, na protokol Federalnog ministarstva obrazovanja i nauka dostavili smo molbu za razgovor predstavnika Udruženja sa resornim ministrom. Isti dopis smo poslali federalnom ministru i putem maila 27. maja.

Stručni aktiv i Skupština Udruženja

Dana 21. maja 2012. godine uputili smo na sve srednje i osnovne škole poziv za stručni aktiv i Skupštinu Udruženja. Aktiv i Skupština će se održati u subotu 9. juna 2012. godine u 10h u prostorijama Osnovne škole "Malta" u ulici Marka Marulića 27. Dnevnim redom je predviđena analiza nastavnih planova i programa, usvajanje novog Statuta Udruženja, rasprava o zastupljenosti predmeta Historija/Povijest u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo i tekuća pitanja.

.......................................................................

Javna rasprava o izmjenama Statuta Udruženja

Upravni odbor Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo dovršio je posao oko izmjena  Statuta Udruženja. Novi nacrt Statuta možete preuzeti ispod teksta. Pozivaju se članovi Udruženja  da daju svoje prijedloge i sugestije, u sklopu javne rasprave, vezane za Statut, koja će potrajati do 9. juna 2012. godine

Nacrt Statuta Udruženja

.......................................................................

Održan sastanak Upravnog odbora Udruženja

Upravni odbor Udruženja sastao se 21. marta 2012. godine u prostorijama Osnovne škole "Malta". Sastanak je trajao od 19 do 21:15h. Sastanku su prisustvovali odbornici: Imamović Nermin, Mašić Nijaz, Mrđa Smilja, Derviša Pleho. Tu je bio sekretar Udruženja Samir Hajrulahović, koji je ujedno vodio i zapisnik te predsjednik Asmir Hasičić i potpredsjednica Selma Ćerimagić. Opravdano su odsutne bile odbornice: Alma Pamuk, Aida Zuko i Arna Daguda-Torlaković.

Nakon što je utvrđeno da je ispoštovan kvorum, Upravni odbor je raspravljao o izmjenama Statuta Udruženja. Dati su prijedlozi promjena postojećih članaka te prijedlozi novih, kao i brisanja nepotrebnih članaka Statuta. Sve primjedbe su obrazložene i usvojene te će biti integrisane u novi Statut. Do maja mjeseca 2012. godine novi Statut biti će uobličen i dat na javnu raspravu članovima Udruženja, koji će imati priliku da daju svoje primjedbe i prijedloge prije usvajanja novog Statuta, što je predviđeno na Skupštini Udruženja u maju 2012. godine.

Upravni odbor je razmatrao i godišnji plan rada Udruženja, većina prijedloga je prihvaćena s time da je prijedlog o uvođenju takmičenja modificiran. Umjesto takmičenja Udruženje će raditi na afrimaciji predmeta historija u društvu putem realizacije projekata i javnom djelatnošću. U vezi sa time se pozivaju svi članovi sa prijedlozima vezanim za tu tematiku. Formirati će se Komisija za javnu djelatnost Udruženja koje će napraviti izvedbeni plan aktivnosti. Upravni odbor je usvojio kao primarnu strategiju borbe za status predmeta historija u obrazovnom sistemu. Pozvani su svi članovi da daju svoje ideje na koji način da se nastupa u tom pogledu.

.......................................................................

Sastanak Upravnog odbora Udruženja

U srijedu 21. marta 2012. godine u 19h u prostorijama Osnovne škole "Malta" biti će održan redovni sastanak Upravnog odbora udruženja nastavnika historije. Predložen je slijedeći dnevni red:

1. Prijedlozi promjena Statuta Udruženja

2. Usvajanje novog Statuta Udruženja

3. Usvajanje Godišnjeg plana rada Udruženja

4. Dogovor oko nastupa Udruženja prema Federalnom ministarstvu obrazovanja u pogledu zastupljenosti predmeta historija u osnovnim i srednjim školama

5. Prijedlog pokretanja općinskih i kantonalnog takmičenja iz predmeta historija od školske 2012./2013. godine

Godišnji program rada Udruženja je predložen od strane predsjednika i svi članovi su pozvani da daju svoj doprinos u nadopuni tog plana rada. U prilogu ispd možete preuzeti sumarni okvir Godišnjeg plana rada Udruženja.

Godišnji program rada Udruženja 2012. godina

.......................................................................

Gostovanje u programu uživo TV SA povodom 1. marta - Dana nezavisnosti

  Članovi uprave Udruženja, Ćerimagić Selma i Hasičić Asmir, gostovali su uživo u specijalnom programu TV SA povodom Dana nezavisnosti. Tom prilikom javnost je upoznata sa aktivnostima i programskim ciljevima našeg Udruženja a posebo je skrenuta pažnja na nedostatke u vezi sa fondom časova u osnovnim i srednjim školama. Naglašeno je da historija, kao nacionalni predmet, u posljednje vrijeme trpi marginalizaciju i da se konačno treba posvetiti više pažnje afirmaciji predmeta historije u Nastavnim planovima i programima te planiranju fonda časova, jer je to u interesu kako nastavnika tako i učenika u cilju kvalitetnijeg izvođenja nastave. To će biti prvi i jedini prioritet Udruženja u narednom periodu.

.......................................................................

Aktiv nastavnika historije 27. januara 2012.

U Centru za edukaciju održan je redovni aktiv nastvanika historije/povijesti osnovnih i srednjih škola 27. januara 2012. godine. Na dnevnom redu bile su slijedeće tačke:

   -  Nastavni plan i program devetogodišnjeg obrazovanja

      za IX razred

   - analiza, osvrt  i zapažanje na užestručne uvide

   - udžbenici za VIII razred

   - rad historijskih sekcija

   - rad Udruženja nastavnika historije

   - realizirani izlet u Konjic, planirani izleti u 2012. godini

   - projekat “Sarajevo nekad i sad

   - Evidentni list i potvrde o prisustvu Aktivu

   - Razno

  Nakon osvrta stručnog savjetnika prof. Mirsade Baraković po pitanju udžbenika, nastavnih planova i programa, rada historijskih sekcija i užestručnih uvida, prisutni nastavnici su pogledali konačnu verziju multimedijalnog dokumentarnog filma "Sarajevo nekad i sad". Nakon prezentacije filma održano je glasanje za izbor novog predsjednika, zamjenika predsjednika te članova Upravnog i Nadzornog odbora. Prema broju glasova izabrana je nova uprava Udruženja:

 

 

   Predsjednik udruženja: Hasičić Asmir

Potpredsjednik: Ćerimagić Selma

  Upravni odbor:

   Imamović Nermin
   Pleho Derviša
   Pamuk Alma
   Mrđa Smilja
   Daguda-Torlaković Arna
   Mašić Nijaz
   Zuko Aida

  Nadzorni odbor:

   Potur Suad
   Šahinagić Esada
   Rovčanin Behudin

  Nakon glasanja prisutni nastavnici su preuzeli svoje kopije DVD-ova sa konačnim projektom "Sarajevo nekad i sad" za prezentacije u svojim školama. Troškove kopiranja filma preuzelo je Udruženje.

.......................................................................

Izlet članova Udruženja u Konjic

   U subotu 8. oktobra 2011. godine članovi Udruženja nastavnike historije Kantona Sarajevo posjetili su Konjic i Boračko jezero. Nakon posjete Titovom atomskom skloništu kod Konjica članovi Udruženja su posjetili Boračko jezero, a potom su se vratili u Konjic gdje su posjetili Zavičajni muzej i rodnu kuću Zuke Džumhura.

U Titovom bunkeru

.......................................................................

Prijedlog rasprave o ulozi i mjestu nastave historije u vaspitno obrazovnom procesu u osnovnoj školi, gimnaziji, srednjim stručnim školama i na fakultetima

  Polazeći od konstatacije da je nastava historije u vaspitno-obrazovnom procesu u Bosni i   Hercegovini uvijek imala značajno mjesto, njena marginalizacija posljednjih godina je utjecala na činjenicu da su Odbor za historijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, svjesni postojećeg stanja,  inicirali održavanje rasprave o ulozi i mjestu nastave historije u vaspitno obrazovnom procesu u osnovnoj školi, gimnaziji, srednjim stručnim školama i na fakultetima. Organizator ovog skupa je Filozofski fakultet u Sarajevu, a njegov cilj je da se konstatira trenutno stanje i ponudi mogućnost da se ono, uz adekvatnu pomoć nadležnih institucija, promijeni. 

            Na ovom skupu bi učestvovali predstavnici sljedećih institucija:

- Odbor za historijske nauke ANU BiH

- Filozofski fakultet u Sarajevu – Odsjek za historiju

- Institut za istoriju Sarajevo

- Orijentalni institut Sarajevo

- OSCE – Odjel za obrazovanje

- Ministarstvo civilnih poslova

- Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku Mostar

- Ministarstvo za obrazovanje i nauku KS

- Ministarstvo obrazovanja RS

- Prosvjetno-pedagoški zavod Mostar

- Prosvjetno-pedagoški zavod KS

- Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta u  Tuzli

- Fakultet humanističkih nauka Mostar

- Sveučilište u Zapadnom Mostaru

- Odsjek za istoriju Filozofskog fakulteta Banja Luka

 

            Skup bi počeo obraćanjima organizatora te predstavnika ministarstava. Zatim bi bili saopćeni referati, nakon kojih bi se vodila diskusija. Na kraju skupa bi bili donijeti zaključci, koji bi bili upućeni nadležnim političkih tijelima.

 Mjesto i uloga nastave historije u obrazovnom procesu u Bosni i Hercegovini

  Proces disolucije SFR Jugoslavije i njegove posljedice imali su krupne posljedice na stanje bosanskohercegovačke historiografije, historiografije jugoistočne Evrope, pa i šire, a kao posljedica toga povećan je interes za prošlost i traženje u njoj odgovora na aktualna zbivanja. U tom razdoblju u Bosni i Hercegovini, a također i u njenom susjedstvu,  historijska nauka pretvorila se u instrument aktualne politike, pa je nestalo mjesta za kritičke analize historijskih izvora i njihovo objektivno vrednovanje i interpretiranje. Većim dijelom historijskoj nauci su se nudile manje ili više uspješne kompilacije već datih rješenja, prilagođavajući ih trenutnim političkim i ideološkim obrascima. 

 

Nastava historije u osnovnoj školi, gimnaziji i srednjim stručnim školama

 U posljednje dvije decenije evidentno je da su politički ciljevi našli svoje mjesto i u obrazovnom procesu. Etnocentričnim postavkama krajnji cilj je predstavljala marginalizacija ili čak potpuno uklanjanje povijesnog identiteta Bosne i Hercegovine. To je posebno bilo jedan duži period izraženo u školskim udžbenicima za osmogodišnje i srednjoškolsko obrazovanje. Uz pojačan angažman međunarodne zajednice nakon 1998. godine pokrenut je proces koji je trebao otkloniti postojeće nedostatke, što je realizirano u nekoliko faza. Prvo je trebalo otkloniti uvredljive sadržaje iz udžbenika, a zatim i nestručne interpretacije. Od 2004. godine, kada je uz pomoć OSCE-a obrazovana komisija na državnom nivou za izradu smjernica za buduće školske udžbenik, nastupila je nova faza koja je trebala rezultirati usklađenim nastanim planovima i programima. Međutim, nastava u Bosni i Hercegovini se izvodi po tri nacionalna programa.

Pored razdvajanja historiografije razdvajaju se i učenici. Ulazak u XXI stoljeće sa “dvije škole pod jednim krovom” u vrijeme globalizacije i evropskih integracija je anakronizam koji nema primjera u današnjoj Evropi.

            U obrazovnom procesu predmet historija je uvijek imao značajno mjesto. Međutim, ako se uporede sadašnji Nastavni planovi i programi za devetogodišnje obrazovanje za osnovnu školu u Hrvatskoj, Srbiji, Republici Srpskoj i Federaciji BiH, vidi se da se nastava historije u Hrvatskoj i Srbiji  izvodi u četiri razreda (VI, VII, VIII i IX) sa ukupnim fondom od osam sati, u RS sedam a po NPP na hrvatskom jeziku 8 sati  te po NPP na bosanskom jeziku 6 sati. Smanjivanje broja sati nastave je imalo za posljedicu da nastavnici postojeću normu sati mogu realizirati radom u tri različite škole.

            Jedno od vrlo važnih pitanja je i udžbenička literatura. Više godina je evidentan problem da za srednje stručne škole nema udžbenika, a nadležne institucije se prema tome odnose kao da to nije njihov problem.

            Posebnu pažnju potrebno je posvetiti stručnoj ocjeni udžbenika. Za recenzente je potrebno birati osobe iz uže stručne oblasti, što nije bila dosadašnja praksa.

            Značajnu pažnju bi svakako trebalo posvetiti stručnom usavršavanju nastavnika, za šta je potreban dobro osmišljeni koncept, koji će dati značajan doprinos toj namjeri. Pitanju organiziranja seminara, javnih tribina i aktivnosti strukovnih udruženja bi također trebalo posvetiti značajnu pažnju.

           Pitanju u kojoj mjeri mediji imaju ulogu u kreiranju javnog mnijenja, posebno kada je riječ o historiji, trebalo bi posebno posvetiti pažnju. Pri tome treba insistirati na objektivnom i stručnom tumačenju tema koje su predmet razmatranja.   

 

Nastava historije na fakultetu

 Uvođenja bolonjske koncepcije studija u Bosni i Hercegovini  bilo je motivirano namjerom ubrzanog priključka evropskom sistemu visokog obrazovanja. Bez zakonskih i materijalnih uvjeta brzo se pokazalo da se u taj proces ušlo prebrzo što je ostavilo niz negativnih posljedica.  Analizom bolonjske koncepcije studija na fakultetima na kojima se izvodi nastava historije vidljivo je da su u primjeni koncepti studija 3+2, 4+1, a za iduću akademsku godinu se najavljuje i studij 5+0.

            Primjena nove koncepcije studija je ujedno znatno opteretila nastavnike i saradnike. Prema normativima u okviru 40-satne sedmice nastavnicima i saradnicima je za naučni rad planirano 6 sati a za nastavu i druge nastavne obaveze 34 sata. Time se univerzitetski profesori i saradnici po svojim obavezama izjednačavaju sa nastavnicima osnovne i srednje škole.

            Poseban problem predstavlja minimalno izdvajanje sredstava za naučni rad – izradu magistarskih i doktorskih teza, učešće na naučnim skupovima ili studijske boravke u inostranstvu.     

         Studij historije više nije atraktivan u mjeri u kojoj je to bio ranije. Vidi se to po profilu upisanih studenata jer ih je vrlo malo sa završenom gimnazijom. Uglavnom su to učenici sa završenim srednjim stručnim školama u kojima nastavu iz historije imaju jednu godinu pa na studij dolaze sa vrlo malo znanja.

            Nastavni planovi i programi nisu usklađeni pa bi tom pitanju trebalo posvetiti više pažnje.

 Na osnovu navedenih činjenica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu će u četvrtak, 12. maja 2011. sa početkom u 10.00 sati biti organizirana jednodnevna rasprava, na kojoj bi se trebalo registrirati trenutno stanje i ponuditi rješenja, koja bi u  znatnoj mjeri otklonila postojeće nedostatke i unaprijedila vaspitno-obrazovni proces.

Cijeneći Vaš dosadašnji angažman i intelektualna interesovanja, Organizacioni odbor ima čast  pozvati  Vas  da  sudjelujete  u  radu  Skupa  i  na  taj  način doprinesete  njegovom  uspješnom  održavanju.

            Unaprijed se zahvaljujemo.

.......................................................................

Našem radnom kolegi in memoriam

     (Dnevni Avaz, 28. januar 2010. godine)

.......................................................................

Izlet članova Udruženja  u Kraljevu Sutjesku i Fojnicu

 U subotu 25. septembra 2010. godine članovi aktiva historije i Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo su obavili cjelodnevni izlet u Kraljevu Sutjesku i Fojnicu. U Kraljevoj Sutjesci su obišli samostan sa muzejskom zbirkom i bibliotekom te Fatihovu džamiju i Duspare kuću. Također su obišli i ostatke kraljevske rezidencije. Nakon obilaska je u Turističkoj zajednici Kraljeve Sutjeske  serviran ručak sa odličnim specijalitetima iz ovoga kraja. Nakon ručka članovi Udruženja su obišli i samostan u Fojnici sa bogatom zbirkom knjiga i muzejskih eksponata. Izlet je bio jako ugodan za sve članove Udruženja, koji su mogli da kombinuju druženje sa uživanjem u kulturno-historijskim ljepotama naše zemlje.

 

Dolazak u Kraljevu Sutjesku ( + Samir Hajrulahović, vrijedni organizator izleta)

Pred džamijom sultana Fatiha

Pred samostanom u Kraljevoj Sutjesci

Poziranje sa kraljicom Katarinom

Slušanje predavanja o povijesti Kraljeve Sutjeske i franjevačkog reda

Pred samostanom u Fojnici

..................................................................

In memoriam: prof. dr. Ilijas Hadžibegović

Odlazak velikog profesora (preuzeto sa web stranice nezavisnog časopisa "Dani")

Ilijas Hadžibegović, redovni profesor Filozofskog Fakulteta u penziji, umro je u Sarajevu u 72 godini života. Prof. Hadžibegović je jedan od najvažnijih bosanskohercegovačkih historičara, a generacije njegovih studenata ga pamte kao odličnog pedagoga. Napisao je dvije knjige; Postanak radničke klase u BiH i njen razvoj do 1914. godine i BiH gradovi na razmeđu između 19. i 20. stoljeća. Objavio je više od stotinu naučnih radova. Ako se postignuće jednog naučnika mjeri brojem citata u stručnoj literaturi, prof. Ilijas Hadžibegović je u samome vrhu. Bio je direktor Instituta za istoriju BiH, dekan OUR-a za Filozofiju, Filozofskog Fakulteta u Sarajevu, šef Odsjeka za Postdiplomske studije istorije, član Istorijskog arhiva BiH, član Bošnjačkog Instituta.

Kada sam ga upoznala, prije otprilike 40 godina, tek je bio doktorirao. Ono što sam tada pogrešno protumačila kao stidljivost mladoga stručnjaka, bila je ustvari učtivost. To je bila i ostala jedna od glavnih ljudskih karakteristika prof. dr. Ilijasa Hadžibegovića. Poštovao je druge, što ne znači da je nekritički cijenio sve i svakoga.

Naši stari kažu da svako od nas svoj odgoj ponese od kuće. Prof. Ilijas Hadžibegović bio je iz ugledne bugojanske porodice, nekadašnjih zemljoposjednika, a zatim i dokazanih antifašista. Prof. Ilijas Hadžibegović nikada nije pao u iskušenje da plemenitost zamijeni arogantnošću, nije brkao bahatost za kompetenciju. Njegovi studenti su ga voljeli i cijenili, a njegove kolege su ga uvažavale.

U građenju imena jednog od uvaženih stručnjaka za historiju Bosne i Heregovine osamnaestog i devetnaestog vijeka, nije bilo ničega instant, niti jedan redak nije bio popuštanje političkom trenutku, ništa nije bilo urađeno naprečac, niti jedan ustupak nije napravljen karijerističkim motivima. Prof. Ilijas Hadžibegović ništa nije ovjerio ili potpisao da bi unovčio. Njegovo ime je mjera kompetentnosti, dosljednosti i poštenja prema sebi i svome pozivu.

Svoju karijeru profesora, stručnjaka i odličnog pedagoga gradio je višegodišnjim upornim radom. Bio je temeljan, vrijedan i imao je talenta. U osnovi onoga što je pisao i potpisivao bilo je dugotrajno istraživanje, strasno kopanje po zaboravljenim dokumentima, prašnjavim arhivama raznih evropskih gradova, a zatim upoređivanje, analize i zaključivanje.

Političke obaveze ga nisu zanimale ali je imao jasan politički stav. Rado je citirao Metternicha koji je izjavio da "čovjek koji pravi historiju nema vremena da je piše". Prof. Hadžibegović svoja uvjerenja nije prilagođavao društvenim promjenama, bio je principijelan i dosljedan, u profesionalnom i privatnom životu.

Bio je bečki student, i u vrijeme posljednjega rata iz te evropske prijestolnice ozbiljno su se brinuli za svoga profesora, pokušavali su na razne načine da ga privole da napusti ratno Sarajevo, činilo im se važnim da tako dragocjenog istraživača izbave i spasu. Kada se već nazirao kraj rata u BiH, prof. Hadžibegović je prihvatio poziv i otišao u Bečki historijski arhiv. Ono što je radio prethodnih godina svoje karijere: otkrivanje, utvrđivanje i analiza historijskih činjenica, rat je samo još više učinio značajnim, još više naglasio potrebu da taj rad nastavi. Njegova stručnost i znanje bili su dragocjeni u dokaznom postupku pred Haškim sudom.

Ono što sam zapamtila iz rijetkih kontakata u toku rata bilo je čuđenje pred zlom. Pošten i uljudan, kakav je bio, prof. Ilijas Hadžibegović nikako nije mogao da shvati zlo koje je provalilo iz jednoga dijela nekadašnjih prijatelja, kolega i sugrađana.

   Azra Nuhefendić

.................................

Održana konferencija “ Historija za budućnost”

 U organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu je 11. i 12. novembra 2009. godine, održana konferencija pod nazivom” "Historija za budućnost-ka pomirenju kroz obrazovanje”.

Konferenciju je otvorio  veleposlanik Vladim Igorevich Kuznetsov, zamjenik šefa Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, koji je izrazio zadovoljstvo  zbog prisustva i otvaranja konferencije koja je okupila veliki broj međunarodnih, regionalnih i lokalnih stručnjaka iz oblasti izvođenja nastave historije i predstavnika obrazovnih institucija iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Naglašeno je da, Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini pruža podršku realizaciji brojnih aktivnosti u Bosni i Hrecegovini, radi promovisanja reforme obrazovanja.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, zajedno sa svoja dva glavna partnera: Vijećem Evrope i Institutom Georg-Eckert za međunarodno istraživanje u oblasti izrade udžbenika, dosad je pružila podršku mnogim inicijativama, kako bi osigurala da učenici, učeći historiju razvijaju poštovanje prema različitostima, osjećaj tolerancije i otvorenu znatiželju prema narodima u njihovoj zemlji, u regiji i u svijetu.

Cilj konferencije bio je konsolidacija napretka ostvarenog  u oblasti izvođenja nastave historije od 1999. godine.

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini  posebno se zahvalila vladama Francuske i Mađarske, koje su velikodušno pružile potporu realizaciji ovoga projekta.

Nakon pozdravnog obraćanja Vadim Kuznesova, Esme Hadžagić ministrice civilnih poslova Bosne i Hercegovine i predstavnika ambasada Mađarske i Francuske u Bosni i Hercegovini, prisutnima se obratila  i Tatiana Minkina-Milko, zamjenica šefa Odjela za historiju Vijeća Evrope, te govorila o podučavanju historije u konfliktnim i postkonfliktnim područjima.

 U prvom panelu konferencije o važnosti prošlosti u sadašnjosti ( istraživanju identiteta, različitosti i vrijednostima kroz podučavanje historije) govorili su Falk Pingel, Alan McCully i Elena Haviv.

 Na konferenciji je bilo govora i o trenutnom stanju reformi u pogledu podučavanja historije u Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini ( Snježana Koren, Hrvoje Klasić –Hrvatska, Mire Mladenovski –Makedonija, Radovan Popović-Crna Gora, Edin Veladžić-Bosna i Hercegovina), a akcenat je stavljen na:

 -pisanje i reviziju udžbenika,

-izdavanje udžbenika,

-reformu Nastavnog plana i programa za historiju,

-obuku nastavnog osoblja,

-ulogu udruženja nastavnika historije,

-projektima u jugoistočnoj Evropi ( CDSEE, EUROCLIO, GEI...).

U sljedeća tri panela drugog dana konferencije, svoje izlaganje imali su Claude Kieffer, Marina Bowder iz Misije OSCE-a, Heike Karge i Katarina Batarilo, koje su govorile o pisanju i ocjenjivanju udžbenika, i ulozi nastavika, Alan McCully o podučavanju historije u podjeljenim zajednicam, Elena Heviv iz Dječijeg pokreta za kreativno obrazovanje iz New Yorka. O analizi Nastavnog plana i programa u Bosni i Hercegovini govorio je prof. Edin Radušić sa odsjeka za historiju u Sarajevu, a prof. Husnija Kamberović ( Sarajevo) i prof. Boro Bronza ( Banja Luka) o najnovijim tedencijam u historiografiji  Bosne i Hercegovine i zapadnog Balkana.

 Na kraju konferencije je naglašeno da se treba i dalje raditi na obuci nastavnika historije, da projekte koje rade u državi imaju podršku, a ne pritisak, posvetiti pažnju multiperspektivnosti, Nastavni plan i program iz historije treba poticati mlade ljude da razumiju prošlost i da suosjećaju sa žrtvama iz prošlosti, povezati prošlost sa sadašnjošću, otvoriti priču o prošlosti, te raditi na donošenju  jedinstvenenog Nastavnog plana i programa.

 Ćerimagić Sema

...........................................

Održan stručni aktiv nastavnika historije/povijesti

 U srijedu, 20. januara 2010. godine održan je stručni aktiv nastavnika historije/povijesti osnovnih škola Kantona Sarajevo. Na aktivu je promoviran projekat "Sarajevo nekad i sad", kojeg su u školskoj godini 2008./2009. realizirali nastavnici-voditelji historijskih sekcija.

Stručnu redakciju, koja je ujedno i autor tekstova koji su korišteni u projektu, su činili Bašić Elvira, Ćerimagić Selma, Hajrulahović Samir, Petković Aida i Šahinagić Esada. U projektu je korišten i pjesnički materijal, koji govori o Sarajevu a čiji je autor Žugor-Šalaka Edina. Tehničku obradu projekta uradili su Imamović Nermin i Hasičić Asmir. Treba pohvaliti i trud učenika koji su čitali tekst u pozadini: Bešlagić Selma i Cocalić Eldin iz Osnovne škole "Behaudin Selmanović" te Bekan Alem i Brekalović Hana iz Osnovne škole "Malta".

Od materijala koji su prikupljeni u radu sekcija napravljen je vid dokumentarnog filma koji sažima kompletnu historiju Sarajeva od najstarijih vremena do danas. Slajdove iz prošlosti Sarajeva interaktivno objašnjavaju učenici-voditelji. Film traje 40 minuta i idealan je za prezentacije đacima u toku jednoga školskog sata. Nakon projekcije konstatovano je da je projekat izvršio svoj cilj i postigao uspjeh te da bi se, uz manje ispravke i izmjene, mogao komercijalizirati na nivou škola Kantona Sarajevo a preko Udruženja nastavnika historije/povijesti Kantona Sarajevo.

Prizori sa prezentacije projekta "Sarajevo nekad i sad"

 Nakon prezentacije obavljen je svečani ispraćaj tri člana Udruženja koji su otišli u mirovinu i njima su uručeni prigodni pokloni.

 Nastavilo se sa tekućim dnevnim redom u kome je stručni savjetnik prof. Baraković Mirsada ponovno potvrdila da se u izvođenju nastave historije u 6. razredu devetogodišnjeg obrazovanja ne obrađuje nastavna tematika Bosna i Hercegovina u prethistoriji. Potvrđen je dogovor sa prošlog aktiva da se te nastavne jedinice obrađuju odmah na početku 7. razreda devetogodišnjeg obrazovanja. Također su utvrđeni prijedlozi za ostale razrede devetogodišnjeg obrazovanja. U nastavku se stručni savjetnik osvrnula na održane ogledne časove, uviđaje sa posjeta stručnog savjetnika te radu 11 novih pripravnika.

Pod tekućim pitanjima je rezimiran rad Udruženja, iznešen finansijski izvještaj i razgovarano o eventualnim posjetama udruženja i drugim važnim kulturno-historijskim lokacijama u Bosni i Hercegovini.

Prizori sa stručnog aktiva

 

Posjeta članova Udruženja nastavnika historije Kantona Sarajevo Memorijalnom centru Potočari i Srebrenici

  O posjeti Udruženja historičara Kantona Sarajevo Memorijalnom centru Potočari i Srebrenici bilo je govora još prošle godine. Konačno, 26. septembra 2009. godine, u subotu, organizirana je posjeta ovome značajnom spomeniku genocida i agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tridesetak nastavnika historije je krenulo ispred Zemaljskog muzeja u 8 sati ujutro a poslužilo nas je izuzetno lijepo vrijeme. Prema Srebrenici smo krenuli preko Romanije i za tri sata došli na područije općine Srebrenica. U autobusu nam je golgotu srebreničkog naroda opisivao profesor Mašić Nijaz , koji je i sam bio sudionik marša smrti iz Srebrenice u julu 1995. godine. Profesor Mašić nam je pripremio i historijski rad na temu Srebrenice od najstarijih vremena do danas, sa posebnim akcentom na događanja vezana za srebrenički genocid (download rad prof. Mašića).  Prije Srebrenice smo se zaustavili u Konjević Polju da obiđemo simbol ponosa i dostojanstva naše zemlje, kuću nane Fate Orlović, koja se godinama bori da iz svoga dvorišta ukloni nelegalno izgrađenu pravoslavnu crkvu.

 

  Kod kuće nane Fate u Konjević Polju (i nelegalno izgrađena crkva)

  Zatim smo došli u Memorijalni centar Potočari gdje je ukopano na hiljade žrtava srebreničkog genocida. Sam prizor Memorijalnog centra ostavio je na sve nastavnike historije dubok dojam i izazvao nevjericu da je takva, sistematski izvršena monstruoznost,  moguća da postoji kod ljudskih bića.

 

Memorijalni centar Potočari

Dies nefastus ("kobni dani") genocida u Srebrenici

Spomen kamen na broj ubijenih u genocidu u Srebrenici, brojka nije konačna...

Nastavnici historije obilaze mezarje šehidima poginulim u srebreničkom genocidu

Popis do sada poznatih žrtava srebreničkog genocida

  U kompleksu Memorijalnog centra Potočari, ispod kupole mesdžida, poslušali smo jednosatno predavanje o genocidu u Srebrenici, gdje smo saznali brojne nove informacije o ovom genocidu i imali mogućnost da postavimo pitanja i dobijemo odgovore na sve što nas interesuje o ovom genocidu.

Članovi Udruženja, zajedno sa veteranima domovinskog rata 1991. iz Slovenije i Udruženjem antifašista iz Zenice slušaju predavanje

Zajednička fotografija članova Udruženja u memorijalnom centru

  Nakon predavanja, članovi Udruženja su pogledali izložbu slika o srebreničkom genocidu fotografa Tarika Samaraha te posjetili Spomen sobu genocida u Srebrenici. Posjeta Memorijalnom centru završila je gledanjem dokumentarnog filma o srebreničkom genocidu u trajanju od pola sata.

Jedna od slika sa izložbe Tarika Samaraha

Posjeta Spomen sobi...

Natpis u knjizi Spomen sobe koji je ostavljen u ime članova Udruženja historičara...

Obilazak Spomen sobe srebreničkog genocida

  Nakon obilaska Memorijalnog centra članovi Udruženja su se uputili u Srebrenicu da se odmore i okrijepe u gradskoj aščinici. Odmor i obilazak Srebrenice (dio članova se uputio i na Guber) trajao je 2 sata i u 16h smo krenuli nazad za Sarajevo, ali ovoga puta udobnijim putem preko Kladnja. U Sarajevo smo stigli oko 19:30h. Putovanje u Srebrenicu je bilo pravo osviješćenje članova da se ovaj historijski dokaz genocida ne smije zaboraviti niti potiskivati u stranu, te da ova destinacija treba da bude prioritet u izvođenju đačkih izleta ili izleta unutar školskih aktiva.

Odmor u Srebrenici...

....................................................................

ODRŽAN STRUČNI AKTIV ZA NASTAVNIKE HISTORIJE SREDNJH I OSNOVNIH ŠKOLA

U četvrtak, 14. januara 2008. godine, održan je stručni aktiv nastavnika historije srednjih škola u prostorijama muzeja Prve gimnazije. Sutradan, 15. decembra 2008. godine, u prostorijama Centra za edukaciju, održan je stručni aktiv za nastavnike historije osnovnih škola. Oba aktiva su imala zadovoljstvo da poslušaju izvaredno predavanje prof. dr. Envera Imamovića o obiteljskom stablu bosanske vladajuće dinastije Kotromanića.

Profesor Imamović prezentuje svoje obiteljsko stablo Kotromanića 

Profesori historije srednjih škola, zima nije smetala zanimljivom izlaganju

U svom izlaganju prof. Imamović je dao osvrt na historijat srednjovjekovne bosanske države i prezentirao dugogodišnji rad-porodično stablo bosanske dinastije Kotromanića, koje je, preme riječima autora, lična karta Bosne, jedinstveno djelo, gdje je na jednom mjestu slikovno i tekstualno prikazana prošlost Bosne od skoro 700 godina, a značaj ovog porodičnog stabla, je i taj, što je historija srednjovjekovne Bosne pokmaknuta za skoro 200 godina niže. Profesor Imamović je na osnovu dokumenata, do kojih je došao u svom istraživačkom radu, našao podatak da prvi sponen jednog bosanskog vladara datira iz 986.godine. Iako je na porodičnom stablu slikovno prikazano 14 vladara, u tekstu je spomenuto preko 70 vladara. Na stablu su od korijena prema vrhu krošnje uneseni svi vladari i vladarice sa ostalim članovima dinastije koji su vladali Bosnom kroz razdoblje od skoro 700 godina. Sa strana je po sedam portreta nekih od njih. Radi se o autentičnim portretima sačuvani na novcima, voštanim državnim pečatima, kamenim i metalnim spomenicima te na uljanim platnima.

Ovo genealološko stablo govori i o veoma bitnoj činjenici, a to je, da je Bosna imala svoju dinastiju (korjenita dinastija Bosne), a dinastija u svakoj zemlji podrazumijeva državu, a to znači dvor, državne službe, diplomaciju, novac, pismo, grb, te ovo stablo dinastije Kotromanaića je veoma bitno za odbranu historijske istine o državnoj egzistenciji Bosne u srednjem vijeku, te kontinuiranosti banovinske i kraljevske vladavine u srednjovjekovnoj Bosni.
Prof. dr Enver Imamović je naglasio kako je na ovom projektu radio dugi vremenski period, naglasivši kako je to bio zahtjevan posao jer nije radio na jednom mjestu.
Ilustracije i dizajn porodičnog stabla "Bosanska dinastija Kotromanića" uradili su Nedžad Čmajčanin i Mirza Ibrahimpašić.

Rezime aktiva održanog s nastavnicima srednjih škola (prof. Selma Ćerimagić):

Dnevni red:
1. Predavanje-tema „Bosanska dinastija Kotromanića“, predavač prof.dr. Enver Imamović

2. Osvrt na uži stručni nadzor

3. Izborna nastava

4. Upotreba multimedije u funkciji podizanja kvaliteta nastave historije


5. Rad Udruženja nastavnika/profesora historije Kantona Sarajevo U nastavku stručnog aktiva prisutnim profesorima obratila se savjetnica za historiju prof. Mirsada Baraković, koja je dala kratki osvrt na uži stručni nadzor nad nastavnicima i profesorima historije, čije je nastave sate posjećivala u toku prvog polugodišta.

Naglašeno je, da se profesori moraju malo više aktivirati u pogledu održavanja ogledno-uglednih sati, na koje treba pozvati savjetnika, kao i profesore historije iz drugih škola, te da realizacija tih nastavnih sati ne ostaje samo na nivou stručnog aktiva Škole.

Za izbornu nastavu je naglašeno da se profesori pridržavaju Nastavnog plana i programa , po kojem se trebaju realizirati predviđene nastavne jedinice, te da se savjetniku dostavi raspored sati izbornog predmeta historije, radi posjete istih u drugom polugodištu.

U nastavku stručnog aktiva bilo je riječi i o upotrebi multimedije u nastavi historije, koja svakako predstavlja poboljšanje nastavnog procesa- laške shvatanje nastavnog gradiva od strane učenika, animiranje za rad i kvalitet nastavnog sata.

Bilo je riječi i o radu Udruženja nastavnika/profesora historije Kantona Sarajevo, te da se nastavnici malo više uključuju u rad web stranice Udruženja sa svojim prilozima- radovima, prezentacijama sa nastavnih sati.

Preko 70 zainteresiranih slušalo je pažljivo izlaganje

Profesor Imamović izazvao je oduševljenje i kod nastavnika osnovnih škola

..................................................................................

Knjiga "Foča 1992.-1995., žrtve genocida" magistra Rasima Halilagića

Prošle godine iz štampe je izašla knjiga "Foča 1992.-1995., žrtve genocida", magistra Rasima Halilagića, profesora Gimnazije na Dobrinji i predsjednika našeg Udruženja. Ova knjiga je rezultat dugogodišnjih istraživanja prilikom kojih je autor obavio preko hiljadu razgovora sa preživjelim svjedocima, mnogim braniteljima i predstavnicima vlasti.

U uvodnim poglavljima knjige magistar Halilagić je predstavio teritorijalnu i političku organizaciju općine Foča, podatke o stanovništvu prema popisu iz 1991. godine, te pripreme za agresiju i okupaciju grada u aprilu 1992. godine. Glavni dio knjige obuhvata osnovne podatke o 2268 žrtava genocida u općini Foča u periodu 1992.-1995. godine. Osnovni podaci o žrtvama sadrže ime i prezime, godinu rođenja, zanimanje, datum i mjesto smrti. Agresor je ubijao gotovo sve što mu je palo u ruke, bez obzira na spol, godine starosti, bolest...

Ubijeno je 74 djece, 517 žena i 1677 muškaraca. Preko šezdeset godina imale su 284 žene i 293 muškarca. Podaci o žrtvama su razvrstani po pojedinim mjesnim zajednicama i selima. O svakoj mjesnoj zajednici dati su osnovni podaci o položaju, broju stanovnika, kao i o događajima koji su prethodili agresiji i genocidu.

Dio svoje knjige magistar Halilagić je posvetio uništavanju vjerskih i kulturnih objekata u fočanskoj općini, uz genocid je dokazan i urbicid, koji je sistematski vršen u fočanskoj općini. Sve fočanske džamije, mektebi i ostali objekti Islamske zajednice su porušeni, kako u gradu tako i okolnim selima.

Magistar Halilagić piše i o odgovornima za zločine u Foči. U knjizi su dati podaci samo o onima čija je krivica već dokazana pred sudom u Hagu i domaćim sudovima, kao i oni za koje se smatra da su najodgovorniji za zločine u Foči. Interesantan dio ove knjige je posvećen pojedincima iz srpskog naroda, koji su pomagali i spašavali svoje komšije Bošnjake od ubistava, silovanja i mučenja.

Knjigu je izdao Institut za istraživanja zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Knjiga predstavlja važan segment u istraživanju historije genocida u BiH 1992.-1995. i trebala bi naći mjesto u svim obrazovnim institucijama naše zemlje. Uz čestitke kolegi Halilagiću na objavljenoj knjizi, želimo mu puno sreće i uspjeha u budućem radu.

Naslovna strana knjige magistra Halilagića

Panorama Foče iz 1975. godine

Aladža džamija u Foči, uništena u barbarskom činu agresije ne BiH

Autor mr. Halilagić Rasim

O AUTORU:

Magistar Rasim Halilagić rođen je u Goraždu. Odrastao je u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu te Pegagošku akademiju, odsjek razredne nastave. Godine 1972. diplomirao je na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Nakon završetka fakulteta radio je u Foči kao nastavnik historije u osnovnoj školi. Trinaest godina bio je direktor osnovne škole "Boriša Kovačević" u Jabuci. U periodu 1988.-1992. godine bio je direktor Muzeja fočanskog perioda NOR-a. Od 1993. godine živi u Sarajevu i radi u Gimnaziji Dobrinja. Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Do sada je objavio tri knjige:

1. Partizanski pečatorezac iz sela Orahovice

2. Bosna i Hercegovina i Crna Gora (1790.-1918.): teritorijalno formiranje u svjetlu međusobnih političkih odnosa

3. Foča 1992.-1995. žrtve genocida

U štampi mu je knjiga "Djeca Dobrinje-žrtve agresije".

..............................

PROMOCIJA KNJIGE DOC. DR. IBRAHIMA PAŠIĆA "PREDSLAVENSKI KORIJENI BOŠNJAKA"

U četvrtak, 20. novembra 2008. godine u Svečanoj sali Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine promovisana je knjiga doc. dr. Ibrahima Pašića "Predslavenski korijeni Bošnjaka". Promotori knjige bili su akademik prof. dr. Muhamed Filipović, prof. dr. Jahja Drančoli, prof. dr. Ahmed S. Aličić, prof. dr. Dževad Jahić, doc. dr. Ibrahim Kajan i Hasib Muhović.

Prizor sa promocije knijge doc. dr. Ibrahima Pašića

Pozivnica za promociju knjige

Knjiga "Predslavenski korijeni Bošnjaka" prerađena je i dopunjena Pašićeva doktorska disertacija. Svi promotori su se pohvalno izrazili o samom autoru i knjizi. Akademik Filipović je istakao da je riječ o autoru koji otvara nove pristupe izučavanju historiografije. Pašićeva metoda je prije svega naučna, neopterećena nacionalnim. Profesor Filozofskog fakulteta u Prištini Jahja Drančoli je naveo da je Pašić istražujući korijene Bošnjaka otkrio da su ti korijeni istovijetni sa albanskim tj. ilirskim. U svom promotivnom govoru prof. Drančoli je između ostalog rekao:

"Poštovana gospodo. Poštovani članovi Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca. Poštovani potpredsjedniče Akademije i nauka BiH. Poštovani članovi udruženja Albanaca u Sarajevu. Poštovane kolege i prijatelji. Poštovani autore Ibrahime Pašiću. Prije svega, dozvolite da vas sviju pozdravim i da izrazim svoje zadovoljstvo što mi je ukazana čast da danas budem u vašem gradu, u kojem sam prvi put, i da budem promotor knjige koju promovišemo...

Autor knjige, Ibrahim Pašić, već je dobro poznat u albanskoj naučnoj sredini. Doktorant je našeg Filozofskog fakulteta u Prištini, a njegova knjiga "Predslavenski korijeni Bošnjaka" prerađena je i dopunjena doktorska disertacija, u čijoj izradi sam učestvovao kao Pašićev mentor...

Pašićeva disertacija nastala je u vrlo teško vreme, posle rata i nemilih događanja kroz koja ste i vi prošli. Rane srpske agresije na Kosovo bile su još uvek sveže i trebalo je imati hrabrosti i iz Sarajeva dolaziti u Prištinu. Još uvek je vladala nesigurnost. Međutim, Pašić je imao hrabrosti da se upusti u sve ovo, i dolazio je u Prištinu više puta...

Pašića nije bilo strah, i hoću da kažem da se radi o vrlo hrabrom čovjeku i još hrabrijem naučniku. Još veća hrabrost bila je upustiti se u lingvistička i onomastička proučavanja istorije našeg albanskog jezika, koji je težak i još uvek nedovoljno istražen. Na tom polju, Pašić je pokazao zavidnu erudiciju, znanje i umeće da rešava najteže onomastičke probleme. Sa zadovoljstvom mogu reći, i to našem Filozofskom fakultetu u Prištini služi na čast, za kratko vreme izrastao je u cenjenog stručnjaka. Zato je članstvo u komisiji za njenu ocenu i odbranu, predložena najvećim ilirolozima, Aleksandru Stipčeviću, Radoslavu Katićiću, Marinu Zaninoviću, Zefu Mirditi. Bili smo uvereni da iza našeg predloga stoji vrhunsko naučno delo i doktorant koji je u stanju da se ravnopravno nosi s velikim stručnjacima.

U svojoj disertaciji i ovoj knjizi, Pašić je pokazao da su najstariji koreni Bošnjaka, pre svega ilirski, i da su istovetni sa korenima Albanaca. Ubedljivo je pokazao da se ilirski jezik ne može deliti na potpuno različite ilirske jezike pojedinih ilirskih plemena, kako pogrešno smatraju neki naučnici. Nije to samo glagol "kuvendisati", koji u jeziku Bošnjaka i jeziku Albanaca znači "razgovarati", "dogovarati se". Glasinačka "Košutica", "Maluš", "Ljun", "Bokljen", "Barimo", "Matino brdo", "Dikalji", "Kutuzero", "Šena Krena", "Šenkovići", "Kopila", "Kunj", "Varaga", "Krešnica", naši su zajednički nazivi i zajedničke reči, od Glasinca do Kosova. Te reči povezuju Bosnu i Kosovo, Albance i Bošnjake...

Kao naučnik i Albanac, želim vas informisati da je rad o bosanskom vladarskom imenu Kulin, prethodno objavljen i kao samostalan rad, u albanskoj nauci primljen s velikim poštovanjem. Preveden je na albanski jezik, prevela ga je Albanska akademija nauka u Tirani i objavila u svome glasilu "Candavia". O tom radu, kao i oknjizi "Kulin i Prijesda", nije mi poznato da je bilo ko kritikovao. Zašto? Zato što se radi o brilijantnom radu i o brilijantnoj knjizi koju je vrlo teško kritikovati. U više evropskih naučnih centara lično sam se uverio da se u toj relativno maloj knjizi govori s poštovanjem. A knjiga koju danas promovišemo još je veća i brilijantnija.

Na primer, ilirsko ime "Kulin", dva puta je potvrđeno u imenima glasinačkih brda, primer je za besprekorne elaboracije uspešno rešenog i završenog naučnog problema za kojeg je teško poverovati da ga neko može osporiti. Uz vojničku potvrdu imena "Culinus" u antičkom Rimu, Pašić je bana Kulina definitivno smestio u ilirsku Bosnu, na mesto koje mu i pripada. Iste i neosporne vrednosti su i mnoge druge Pašićeve elaboracije u ovoj knjizi. Grčka kolonizacija Glasinca i Prača, slobodan sam reći, rapsodija je istinske nauke i neosporna potvrda da se readi o istinskom naučniku. Političko organizovanje glasinačkih Ilira teško je da će se bilo kada moći osporiti. Mit o glasinačkom hijatusu, koji je Pašić razotkrio na multidisciplinaran način, postao je paradigma falsifikata i naučne zloupotrebe. Ilire u etnogenezi bosanskog stanovništva, posle Pašića, više niko ne može osporavati...

Pašić je na osnovu činjenice da u osmanskim dvojnim nazivima nema bilingvnih bosansko-albanskih naziva, lucidno zaključio da albanski jezik na Glasincu svojevremeno nije bio stran, ili potpuno stran jezik, kao aromunski ili makedonsko-romanski. Da zaista nije bio potpuno nepoznat i stran, pokazao je etimologijom bošnjačkih prezimena: Česko, Perendija, Kabaš, Balaš, Tanković, Arnautović, koja se objašnjavaju albanskim jezikom. Postavio je još jedno važno pitanje koje će trebati riješiti: kako to da se bošnjački rodovi s albanskim prezimenima, kao što su Arnautovići, Tankovići, Brankovići, s naglaskom kratkog "a" tretiraju begovskim bosanskim rodovima? Dokle doseže njihova starina? Kao student historije Sveučilišta u Zadru davno sam naučio da je vaše plemstvo, magnates Bosnae iz Ljetopisa popa Dukljanina, među najstarijim u Evropi. Kad počinje povest onog dela plemstva čija prezimena se objašnjavaju albanskim jezikom, koji je prežitak ilirskog. U kojoj meri je reč o zajedničkim ilirskim korenima i da li ih je naslutio Milan Šuflej, kada je zaključio da je poznati bosanski rod Kosača svoje prezime dobio po dugoj kosi - koja je bila u modi kod albanskog plemstva.

U politički motivisanoj istoriografiji Albancima se dugo vremena osporavalo pravo na etnički teritoriji i domovinu. Smeštani smo u neki imaginarni i nedefinisan geografski prostor Balkana, proglašavani potomcima Tračana, itd. Ove zablude albanski naučnici su uspeli da razotkriju i ospore, a nama je čast što možemo reći da se njima pridružuje i Ibrahim Pašić. U svojoj disertaciji Pašić je pokazao albansku utemeljenost u Albaniji i Kosovu, da se radi o autohtonom stanovništvu uglavnom ilirskog prekla, koje nije nastalo na nedefinisanom prostoru već na prostoru navedenih zemalja, Albanije i Kosova.

Kod Ibrahima Pašića odmah smo primetili talenat za onomastiku. Kao njegov mentor, imao sam veliki problem, da mu nabavim brojne knjige o albanskom jeziku, a želio je nabaviti sve. Albanskim jezikom bavila su se velika lingvistička imena, poput Jokla, von Hana, Antuna Majera, Paulija, Pedersena, Čabeja, itd. Kao i navedenim stručnjacima, značaj albanskog jezika Pašiću nije promakao i on mu je posvetio značajnu pažnju. O kojem se značaju radi dovoljno je izvršiti uvid u njegovu knjigu i zaključiti da su mnoge bosanske reči istovremeno i albanske reči, kao što je "ljesa", "maja", "kec", "šiljeze", "baljača", brojna zajednička imena zoonima, i tako dalje.

Knjiga Pašića velika je i značajna knjiga. To je vrlo vredna knjiga kakva nije napisana u poslednje vreme. Ona je već ušla u istoriju albansko-bosanskih odnosa, kao što je Ibrahim Pašić na velika vrata ušao i u bosansku ali i albansku povijest. Vi, Bosanci i Bošnjaci, možete biti ponosni na Ibrahima Pašića, što imate takvog stručnjaka. Mi, Albanci, već smo mu ukazali počast time što prevodimo njegove radove na albanski jezik i objavljujemo u našim časopisima. Retki su stručnjaci kojima se u Albaniji iKosovu, gde je iliristika među najrazvijenijom u svetu, pridaje takav značaj. Promociju njegove knjige uskoro ćemo organizovati u Prištini.

O knjizi Ibrahima Pašića može se govoriti još mnogo. Međutim, pošto ovde vidim više promotora, ne želim uzimati previše vremena. Još jedanput, čestitam autoru na kapitalnom naučnom delu i izvarednoj knjizi. Posebno čestitam bošnjačkoj istoriografiji koja je u delu Ibrahima Pašića otvorila nove i nepoznate stranice naše zajedničke istorije. Hvala vam svima, posebno u ime dobrosusedskih odnosa, razumevanja i naučne saradnje Albanaca i Bosanaca, što nam je omogućio Ibrahim Pašić."

Knjiga doc. dr. Ibrahima Pašića

O autoru:

Član našeg udruženja Ibrahim Pašić rođen je 1948. godine u Rakitnici, općina Rogatica. Od 1956. godine živi u Sarajevu gdje je završio osnovnu i srednju školu i diplomirao na odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta. Godine 1995. upisao je postdiplomski studiji na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Magistrirao je 11. septembra 2001. godine na temu "Politički motivi promjena antroponima i toponima u Bosni i Hercegovini". Objavio je više pojedinačnih znanstvenih studija i tri samostalne knjige:

1. "Zločin u Ahatovićima", Sarajevo 1993. godine

2. "Toponimska srbizacija Glasinca", Sarajevo 1995. godine

3. "Od hajduka do četnika", Sarajevo 2000. godine

Učestvovao je na brojnim naučnim skupovima i konferecijama. Doktorirao je u Prištini na temu "Predslavenski etnički elementi u etnogenezi Bošnjaka sa posebnim osvrtom na glasinačku ilirsku kulturu".

Uz čestitke profesoru Pašiću na objavljenoj knjizi izražavamo nadu da će i naše školske biblioteke nabaviti ovo djelo. Pri tome očekujemo i angažovanje članova našeg udruženja čime bismo dali podršku radu našeg kolege.

.................................................

Studenti historije, arheologije i historije umjetnosti očistili nekropolu u Vranjevićima

Studenti Filozofskog fakulteta u Sarajevu, predvođeni prof. dr. Enverom Imamovićem, su u subotu 1. novembra 2008. godine obišli i očistili nekropolu stećaka u Vranjevićima kod Blagaja. Organizaciju čišćenja zaboravljenog bosanskohercegovačkog historijskog lokaliteta preuzeo je grad Mostar i nevladine organizacije iz Blagaja. Događaj je bio živo popraćen medijskim kućama i štampanim medijima a projektu je pažnju posvetio i Centralni dnevnik isti dan. Općenito gledano projekat ovoga tipa je inovativan i jako krucijalan za historijsku nauku i istraživanje u našoj zemlji. Kada bi se masovnije pristupilo ovakvoj djelatnosti historijsko blago naše zemlje ne bi propadalo ili "ugrađivalo" u privatne objekte. Ako su već mediji našli shodnime da posvete pažnju ovome, tako bi trebale i sve strukture vlasti kao i sve nevladine organizacije i udruženja, a sve u cilju očuvanja identiteta ove zemlje i njenih naroda. Upravo zato je ovaj primjer vrijedan pohvale i trebao bi biti putokaz i drugima.

Studenti pri čišćenju

Predah i poziranje s prof. Imamovićem

Ponosni studenti kraj očišćenog stećka

Ni kiša nije smetala ovome patriotskom činu

..............................................................

Održan stručni aktiv nastavnika historije/povijesti Kantona Sarajevo

Dana 27. VIII. 2008. godine u prostorijama Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević" održan je redovni stručni aktiv nastavnika historije/povijesti Kantona Sarajevo u trajnju od 10 do 12h.

Dnevni red stručnog aktiva:

1. Prezentacija projekta Obrazovanje za mir

2. Nastavni plan i program, udžbenici

3. Ogledno-ugledni sati

4. Rad Udruženja nastavnika historije/povijesti Kantona Sarajevo

5. Dogovor o posjeti Memorijalnom centru Potočari

6. Tekuća pitanja

Prizori sa stručnog aktiva

Stručni savjetnik prof. Mirsada Baraković je prezentirala implementaciju programa Obrazovanje za mir u nastavi historije kao i aktulne informacije vezane za izvođenje nastave historije. Zatim se aktivu obratio prof. Kemal Mahić, koji je upoznao nastavnike s radom Udruženja nastavnika historije/povijesti Kantona Sarajevo u zadnjih godinu dana, kao i potrebom da se aktivnije poradi na statusu predmeta u osnovnim i srednjim školama. Predloženo je da se organizira na istu temu okrugli sto, koji bi medije i javnost informisao o nepovoljnom statusu historije u našim školama. Nakon toga je blagajnik i sekretar Samir Hajrulahović dao finansijski izvještaj Udruženja.

Pod tekućim pitanjima je raspravljeno o radu sekcija, potrebama bolje organizacije i povezivanja u izradi naučnih projekata, obilasku Srebrenice i ostalim aktuelnostima vezanim za nastavu historije u Kantonu Sarajevo.

Posebnu zahvalnost treba istaći direktorici O.Š. "Silvije Strahimir Kranjčević", zbog ustupanja prostorija za održavanje aktiva kao i domaćinskog dočeka uz prigodnu zakusku i osvježenje.

Glavne smjernice programa Obrazovanje za mir možete pogledati na našoj web stranici.

Napisao: Hasičić Asmir

.....................................................

Seminar za nastavnike historije u organizaciji OSC-a i Vijeća Evrope

U Sarajevu je 14. i 15. marta 2008. godine održan dvodnevni seminar za nastavnike historije u organizaciji OSC-a i Vijeća Evrope. Tom prilikom su održana zanimljiva multimedijalan predavanja. Poseban osvrt se dao na mogućnost upotrebe izvora u nastavi, kao i angažovanje svakodnevne historije u nastavi. Organizirane su i radionice da bi se učesnici praktično upoznali sa novim metodologijama u radu s učenicima. Seminar je održan u hotelu "Bosnia" i bio je odlično organiziran, o čemu svjedoče i sumarni izvještaji anketnih listića učesnika. Seminarom je rukovodila prof. Luisa Black. Učesnici su dobili i prigodne priručnike, koji detaljno raščlanjuju primjenu modernih metoda u izvođenju nastave historije.

Luisa Black: Priručnik za nastavnike historije u BiH

 

Dr. Robert Stradling:Multiperspektivnost u nastavi historije 

Zainteresirani mogu ove priručnike da downloaduju sa službene stranice Vijeća Evrope u BiH www.coe.ba

........................................................

Nastavnici historije Kantona Sarajevo na zimskom seminaru
 

Prosvjetno-pedagoški zavod kantona Sarajevo, uz saradnju naučnih institucija i pojedinaca, organizirao je tradicionalni zimski seminar za nastavnike historije osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo.
 

Seminar je održan od 8. do 11. januara 2008. godine u Neumu, uz prisustvo 230 nastavnika historije, geografije, sociologije, filozofije i kulture religija, u organizaciji udruženja "Narodna tehnika".
 

Učesnici seminara su prvo posjetili Hutovo blato. Prisutne je o ovom prirodnom fenomenu informisao prof. dr. Ibrahim Bušatlija, živa enciklopedija za prostore BiH.

Učesnici su imali smještaj u hotelu "Sunce", svi su zadovoljni izvrsnim prijemom, raznolikošću ishrane i prijatnim smještajem.

Smještaj nastavnika u hotelu Sunce

Predavanja su bila obavezna za sve učesnike seminara, sa pedagoško-metodološkim psihološkim temama, koje su brižljivo izabrane da zainteresiraju sve učesnike seminara. Izvrsnu multimedijalnu prezentaciju i mogućnost primjene multimedije u nastavi demonstrirali su Asmir Demir i Nermin Imamović. Tema predavanja bila je "Metode primjene multimedija u nastavi društvene grupe predmeta".

Posjetili smo Hutovo Blato

Nisveta Njemčević je prezentirala temu iz geografije "Turistička valorizacija svih objekata koji su utjecali na umjetnost Sarajeva od postanka do danas".

Drugog dana seminara održano je predavanje dr. Elvire Duraković-Belko na temu "Vještina komuniciranja". Veliko interesovanje izazvalo je i predavanje prof. dr. Jasmine Babić-Avdispahić "Koncept roda-gendera, temelji problema i prijepori".

U popodnevnim satima održano je predavanje prof. dr. saliha Kulenovića na temu "Neki aspekti savremenog evropskog i religijskog prostora".

Dan je završio terenskom posjetom Dubrovnika. Na povratku sa seminara učesnici su obišli rimsko naselje Narona kod Metkovića. Nakon toga odmorilo se na vodopadu Kravica kod Ljubuškog. U Sarajevo su učesnici seminara došli oko 18 h.

Obišli smo i vodopad Kravica

Ovom prilikom zahvaljujemo Prosvjetno-pegagoškom zavodu i Ministarstvu obrazovanja, koji su nam omogućili ovaj seminar.

Sastavio: prof. Kemal Mahić

.............................................................
 

Obraćanje predsjednika Upravnog odbora prof. Kemala Mahića nastavnicima historije/povijesti:

"Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis." (Ciceron)

"Historija je svjedok vremena, svjetlost istine, život uspomene, učiteljica života, vijesnik davnina."

Vraćam se na ovu davnu i divnu izreku mudrog Cicerona, koja je vječna i aktuelna za sva vremena, sisteme i ideologije. Formiranje Udruženja nastavnika historije/povijesti Kantona Sarajevo 2007. godine je odgovor na školske reforme u bivšoj Jugoslaviji (1975. i 1986. godine) ali i na egzistencijalno ugrožavanje nastavnika historije u nezavisnoj Bosni i Hercegovini. Nažalost, početkom XXI. stoljeća nastavnici historije su prinuđeni da raspravljaju o fondu časova i smanjenju fonda časova, o "tri historije" itd.

Nove političke i obrazovne strukture su nastavili ondje gdje su socijalistički ideolozi stali, uvodeći nastavu historije u prva dva razreda srednjih škola. Kontinuitet rušenja nastavljaju novi "ideolozi" (čega?), svodeći časove historije na jednu godinu, a u nekim školama, bez časova historije!!!

Tim svojim "vizijama" eliminiraju nacionalni predmet historiju iz upotrebe i stvaraju "homo novus bosniacus-a", koji je dezorijentiran, lišen identiteta i tek puki robot koji će služiti "novom poretku". On postaje nesmisleno i nesavjesno biće , koje će samo izvršavati volju svojih gospodara!

U ovome učestvuju dijelovi struktura pedagoških poslanika i političara, koji ne vode računa o svome podmlatku u želji da sačuvaju vlastite interese i fotelje. Nisu svjesni da ukopavaju svoju sopstvenu mladost i biološki opstanak Bosne i Hercegovine. Zato smo ljuti i na profesore historije, koji su u međuvremenu postali direktori škola a koji učestvuju u "sakaćenju" nastave historije. Imena su nam poznata i pitamo se jesu li oni zaista profesori historije po zanimanju i kako su završili Filozofski fakultet, odsjek historija? Oni su izdali sve nas a na kraju i sebe! Zna se gdje završavaju takvi "kadrovi". Na smetljištu historije.

Drugi ešalon "vizionara" školstva, u kome ne postoji nastava historije, predstavljaju neki direktori škola koji se predstavljaju imenom "Zajednica srednjih škola" Kantona Sarajevo. Predstavljajući pragmatički politički cezarizam, šire strah među nastavnicima historije, govoreći kako nam ne treba suvišni historicizam u školama i kako su nam potrebne nove tehnologije i modernizam u nastavi. To predstavljaju novi predmeti koji su, vidi apsurda, izvedeni iz historije: sociologija, demokratija, kultura i historija religija, etika, historija umjetnosti itd.

Ako već postoji ovakva "Zajednica", vjerovatno veći učinak (i jeftiniji) bi imao neki "Savjet mudrih", koji bi ispravljao greške i zablude Ministarstva obrazovanja, Prosvjetno-pedagoškog zavoda, Zajednice srednjih škola, Zajednice direktora osnovnih škola, školskih odbora. Da li je nama cilj da obrazovanje bude uspješno i svrsishodno bosanskohercegovačkom čovjeku XXI. stoljeća? Izgleda da nije i da učenici postoje samo radi gore navedenih struktura. Koliko pitanja!

Ali da se okrenemo budućnosti. Mi historičari imamo naučnu i nastavnu obavezu i dužnost da se uvijek zalažemo za stalno širenje prostora naučnog izvorišta historijske svijesti. Historičari se moraju boriti da rezultati nauke potisnu vannaučnu historijsku svijest na marginu. Da bi se to ostvarilo potrebna je nastava historije u školi u kojoj će se formirati naučno zasnovana historijska svijest i historijsko mišljenje. Kada uporedimo naše nastavne planove i programe s planovima i programima susjednih i evropskih zemalja, vidi se da smo očito oštećeni!

Reduciranom nastavom historije u našoj zemlji i Kantonu Sarajevo ne mogu se ispuniti svi oni brojni obrazovno-vaspitni ciljevi, koji su se čak deklarativno povećali u odnosu na vrijeme kada je nastava historije imala daleko povoljniji položaj.

"O tempora, o mores!"

Gledajući u budućnost, naši zadaci bi trebali biti:

1. osavremenjavanje nastave historije i prilagođavanje zahtjevima XXI. stoljeća

2. borba za očuvanje statusa nastave historije u srednjim i osnovnim školama. Protiv protivnika upotrjebiti sva raspoloživa demokratska i civilizirana sredstva.

3. boriti se za naučni pristup u nauci i nastavi historije, bez obzira kako naučna istina odgovara ili ne odgovara postojećem sistemu.

4. u prvi plan izbaciti odgojnu u logu, kako bi se dao doprinos potreban za razvoj našeg društva

5. definirati ciljeve nastave

6. uspostaviti veze s drugim školama i udruženjima historičara u Evropi

7. pokrenuti časopis sa aktuelnim temama

8. posjećivati mjesta od historijskog značaja

9. formirati u svim školama sekcije "Mladi historičari"

10. afirmirati lokalnu historiju

11. obilaziti muzeje, arhive i biblioteke

12. korištenje modernih tehnologija i interneta

13. raditi na uspostavljanju "banke podataka", koju bi koristili učenici, nastavnici i studenti

14. organizirati seminare i predavanja istaknutih historičara iz BiH i regije

15. afirmirati istraživački rad, multiperspektivnost u nastavi i različite poglede na historijske teme

16. afirmirati ulogu nastavnika historije

17. suprostaviti se "balkanizaciji" historije

18. poticati i razvijati svijest o neophodnosti jedinstvenog udžbenika historije

19. razvijati toleranciju, humanost i zajedništvo

20. suprostaviti se zloupotrebama historije, manipulacijama i propagandi za političke interese


Molimo sve članove Udruženja nastavnika historije/povijesti Kantona Sarajevo, kao i ostale građane, da daju nove i drukčije prijedloge s ciljem kvalitetnijih uslova rada i pozitivnog doprinosa našem društvu.


 

 

 

Mogorjelo

 

 

Rimski mozaik iz Stoca

 

 

Nakit iz Glasinca

 

Novac bana Stjepana

 

Pečat Pavlovića

 

 

Povelja bana Kulina

 

 

Rimska arhitektura iz Zenice

 

 

Sarajevo 1878. godine

 

 

Smrt bana Stjepana II

 

 

Porodično stablo dinastije Kotromanića dr. Envera Imamovića

 

 

Stećak sa specifičnim pozdravom starih Bosanaca

 

 

Motivi srednjovjekovnog života sa stećka

 

 

 

 

 

Turbe Gazi Husrev-bega

 

 

Tvrtkova povelja iz 1381. godine

 

 

Vijećnica

 

 

Zemaljski muzej